Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

2 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 На първа корица: Фасадни системи от Р.К.И. България СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти е специализирано периодично издание за продуктови новости, конкретни технически решения, инсталации, технологии, машини и инструменти, използвани в строителството. Изданието представя всички строителни етапи от подготовката и грубия строеж, през сградните инсталации и системи до довършителните работи. STROITELI - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools is a magazine, specializing in product innovations, technical solutions, technologies, machines and tools, used in civil engineering and construction. It follows through all construction phases – from design, foundation, concrete works, finishings to installations, systems and building automation. директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: 02/ 46 220 20; факс: 02/ 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Инфрабилд - списание за Инфраструктурно строителство http://stroiteli.elmedia.net Енергия - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising director Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: +359 2 46 220 20, + 359 2 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Infrabuild - Magazine for Infrastructure Construction http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание 6 Новини 29 Целта ни е комплексно обезпечаване с най-добрите геодезически продукти и услуги Разговор с г-н Христо Съев, Управител на Геохайд 48 Оптимист съм относно развитието на бизнеса със строително оборудване Разговор с г-н Даниел Дудев, Управител на Тоблер Скеле 49 Предлагаме собствени разработки за сухи строителни смеси Разговор с г-н Георги Желязков, Представител на Lahti Precision за България 50 Следим пазара, за да изпреварваме търсенето на определен продукт Разговор с г-н Христо Близнаков, Мениджър на фирма Стад Близнаков 77 Важна за нас е емоцията, която продуктите ни предизвикват у клиентите Разговор с г-жа Румяна Антонова, Маркетинг Мениджър на Мегахим 102 Важна насока в развитието ни е създаването на иновативни решения на конкурентния пазар Разговор с инж. Емилиaн Богословски, Инженер Продажби Сградни инсталации, Грундфос България Р Е К Л А М А

ȄǰȍȀǮ ǯdzǵǽǹǮȀǻǼ ȀǼǻǶǾǮǻdz ǻǮ ǺǮǵǶǹǸǶ 143 *ȾɈ ɝ ɉɈ ɎɂɊɆȿɇ ɄȺɊɌȿɅ '(.2 352)(66,21$/ ȻȿɁɉɅȺɌɇɈ ɌɈɇɂɊȺɇȿ ɇȺ ɆȺɁɂɅɄɂ ǼǾDZǮȃǶǺ ǽǼDzǮǾȍǰǮ ȄǰȍȀ ʽ̺̖ ̨̯ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̨̭̖̦̚ ϮϬϭϱ ʽ̵̛̬̥̐̌ ̨̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̡̛̛̣̖̦̯ ̔̌ ̛̖̬̯̍̌̚ ̦̜̌Ͳ̵̨̨̛̪̺̯̔̔́́ ̛ ̡̛̱̦̣̖̦̌ ̶̯̏́ ̌̚ ̔̌ ̨̨̦̯̍̏́ ̨̭̯̏́̌ ̴̭͕̌̌̔̌ ̨̡̛̪̬̜̔̌́̏̌ ̛̥ ϭϰϯ ̛̖̪̣̯̦̍̌̚ ̶̯̏́̌͘ ʦ ̨̡̛̛̹̬̯́ ̨̦̬̌̍ ̨̯ ̶̨̖̯̖͕̏̏ ʽ̵̛̬̥̐̌ ̨̖̪̣̯̦̍̌̚ ̶̨̖̯̏́̏̌ ̌̚ ʦ̭̌ ̡̛̛̥̣̌̚ ̨̯ ̛̭̖̬̯́̌ DEKK ProfĞƐƐŝŽŶĂů͘ DEKK ProfĞƐƐŝŽŶĂů ̡̨̨̛̛̛̭̣̦͕̏ ̡̛̛̭̣̯̌Ͳ̴̶̨̛̛̛̛̥̬̦̔̌ ̛ ̨̛̛̪̣̥̖̬̦ ̡̛̛̥̣̌̚ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̻̯̍̔̌ ̨̛̛̯̦̬̦̌ ʥlzʯʿʸʤ˃ʻʽ ̻̏̏ ̸̡̛̛̭̏ ̨̡̛̯̻̬̭̐̏ ̨̡̛̖̯̍ ̭ ̨̛̯̦̬̺̌̌ ̛̥̹̦̌̌ ̦̌ ʽ̵̛̬̥̐̌ ̌̚ ̨̨̦̦̖͕̍̏́̏̌ ̨̭̖̙̦̖̏̌̏̌ ̛ ̛̺̯̌̌̚ ̦̌ ̴̭̯̌̌̔̌̌͘ lš̡̨̛̛̖̬̯̦̯̖̏ ̡̛̛̥̣̌̚ ̨̯ ̛̭̖̬̯́̌ ̭̌ ̭ ̨̡̛̭̏̌ ̸̨̨̛̱̭̯̜̭̯̏ ̦̌ hs ̸̛̣̻͕ ̨̬̔̍̌ ̨̨̡̨̛̪̬̪̬̭̣̭̯̌̏ ̛ ̡̛̦̭̌ ̨̨̨̨̪̣̻̺̖̥̭̯̏̔̐̌͘ ʦ ̨̡̪̬̖̪̔̌ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̡̛̛̣̖̦̯ ̛ ̌̚ ̵̨̯̦́ ̛̱̣̖̭̦̖̦̖͕ ʽ̵̛̬̥̐̌ ̨̪̬̖̭̯̔̌̏́ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚ ̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖͕ ̸̨̦̬̖̖̦̌ ͣʦ̨̛̬̯̱̣̦̌ ̨̛̭̦̖̍́̔̏̌“͘ ˁ ̨̦̖̐ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̛̭̥̱̣̬̌ ̡̡̌ ̛̍ ̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̛̬̦̍̌̚ ̶̯̏́ ̵̻̬̱̏ ̴̭̯͕̌̌̔̌̌ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̭̖ ̛̛̪̬̭̯̻̪ ̡̻̥ ̨̛̯̦̬̦̖̌ ̦̌ ̡̛̥̣̯̌̌̌̚͘ ʿ̨̨̛̛̬̣̙̖̦̖̯ ̖ ̨̨̭̯̻̪̦̔ ̦̌ ̡̨̨̛̛̬̪̬̯̦̌̏́ ̭̜̯̌ ̦̌ ̡̨̛̥̪̦̯̌́̌ www.orgachim.bg͕ ̡̨̻̖̯̔ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̯̏̔́ ̛ ̨̨̛̯̐̏ ̶̨̛̖̯̏̏ ̶̡̨̛̛̛̥̦̍̌͘

4 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 Съдържание 78 Гарантираме качество, коректност и уют Разговор с г-жа Пенка Цочева, Управител на Мултиимпекс 80 Фасадна реставрация на градска архитектура 84 Полиуретанови лепила, уплътнители и пени 104 Правим всичко възможно продуктите на Редсън да бъдат максимално достъпни за българина Разговор с г-н Емил Анастасов, Управител на фирма Редсън 108 Отопление на офиси технологични решения 115 LED осветление за индустриални помещения 28 Ще наблегнем на всички продукти, създадени по технологията GTL Разговор с г-н Милен Недев, Мениджър Shell lubricants за България, Албания, Косово и Македония в Орбико България 30 Геодезически измервания иновациите в сектора 36 Строителни машини иновативно оборудване и аксесоари 18 Заложените системи в сградата на Биовет се характеризират с висока енергийна ефективност Разговор с арх. Радомир Серафимов, Ателие Серафимов архитекти 51 Стомано-дървени комбинирани конструкции 57 Нискоенергийни PopUp къщи 62 Керемидите материали и особености на полагане 66 Кулата Carpe Diem Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОЖАРНА ЗАЩИТА Țȍȓ V\QFKURQ V#V\QFKURQ V FRP ZZZ V\QFKURQ V FRP www.coolconsult.com

ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɦɚɪɬ ɝ ɜ ɫɟɪɜɢɡɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɤɥɸɱɢɯɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɢ ɛɟɲɟ ɜɴɜɟɞɟɧɚ ɜ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɧɨɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚ ɥɢɧɢɹ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɚ ɮɚɫɚɞɧɚ ɢ ɩɨɤɪɢɜɧɚ ɥɚɦɚɪɢɧɚ ɫ ɩɨɤɪɢɬɢɹ ɝɨɪɟɳɨ ɩɨ ɰɢɧɤɨɜɚɧɟ ɢ ɩɨɥɢɟɫɬɟɪɟɧ ɥɚɤ ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɫɬɚɪɬɢɪɚɧ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɝ ɤɚɬɨ ɜ ɧɟɝɨ ɫɚ ɜɴɜɟɞɟɧɢ ɧɚɣ ɧɨɜɢɬɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɮɚɫɚɞɧɢ ɢ ɩɨɤɪɢɜɧɢ ɩɪɨɮɢɥɧɢ ɥɚɦɚɪɢɧɢ ɉɪɨɮɢɥɢɬɟ ɫ ɩɨɥɢɟɫɬɟɪɧɨ ɩɨɤɪɢɬɢɟ ɢɦɚɬ ɡɚɳɢɬɧɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɟɧ ɟɮɟɤɬ ɫɴɫ ɫɪɨɤ ɧɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɝɨɞɢɧɢ ɛɟɡ ɤɨɪɨɡɢɹ ɢ ɰɜɟɬɨɜɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɋɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɚɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚɦɟɫɬɜɚɣɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɬɟɪɦɨɩɚɧɟɥɧɢɬɟ ɩɥɨɱɢ ɤɚɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɰɟɧɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɬɪɚɩɟɰɨɜɢɞɧɢ ɢ ɜɴɥɧɨɨɛɪɚɡɧɢ ɜɢɞɨɜɟ ɩɚɧɟɥɧɢ ɥɚɦɚɪɢɧɢ ɫ ɞɟɛɟɥɢɧɢ ɨɬ ɦɦ ɞɨ ɦɦ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɫ ɱɢɫɬɚ ɩɨɤɪɢɜɧɚ ɩɥɨɳ ɐɜɟɬɨɜɚɬɚ ɝɚɦɚ ɟ ɫ ɲɢɪɨɤ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɨ ɜɫɢɱɤɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɧɚ 5$/ Ɍɪɚɩɟɰɨɜɢɞɧɢɬɟ ɢ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɧɨɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɥɢɧɢɢ ɧɚɦɢɪɚɬ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɧɢ ɢ ɩɨɤɪɢɜɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢ ɯɚɥɟɬɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɨɛɟɤɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɨɛɟɤɬɢ ɅɉɈɍȻɅɍɃ ɍɵɫɞɩɝɬɥɛ ɜɛɢɛ ɝɪ ɋɨɮɢɹ Ɉɤɨɥɨɜɪɴɫɬɟɧ ɩɴɬ Ʉɚɡɢɱɟɧɟ ɬɟɥ H PDLO VDOHV#EDONDQVWHHO FRP Ɋɫɩɣɢɝɩɟɬɭɝɠɨɣ ɜɛɢɣ ɝɪ ɋɨɮɢɹ Ʉɚɡɢɱɟɧɟ ɭɥ ɐɢɤɥɚɦɚ ɬɟɥ H PDLO VDOHV#EDONDQVWHHO FRP Ɋɫɩɣɢɝɩɟɬɭɝɠɨɛ ɜɛɢɛ ɝɪ ɋɨɮɢɹ ɛɭɥ ɂɥɢɹɧɰɢ ɬɟɥ H PDLO VDOHV#EDONDQVWHHO FRP БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

6 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 39 ФИРМА ПАНЧЕВ ПРЕДСТАВЯ РЕВОЛЮЦИОННИЯ ДЮБЕЛ FM-X5 ДюбелътFM-X5е средновостите, представенинамеждународната сцена от световния лидер в производството на крепежни елементи – Friulsider, Италия. Той се отличава с изключителна иновативна конструкция, която го превръща в идеално решение при широк спектър отприложения. CE сертифициран съгласно ETAG020, FM-X5 етестван за всички основи/материали използвани в строителството. Поконкретно, дюбелъте подходящза бетон, плътнатухла, решетъчна преградна тухла, решетъчна тухла, тухла тип Poroton, кух плътен циментен блок, кух лек циментен блок, газобетон и камък. FM-X5 издържа на големи натоварвания и осигурява стабилно закрепване. Сред отличителните му черти са специфичните форми и диаметри на оребренията му, позволяващи на дюбела да навлиза в кухини без да напряга самия материал. Поради характерната си геометрия, той се застопорява сигурно в материали с кухини и образува възел в плоскости. Също така, свойствен за дюбела е големият му борд, който предотвратява директен контакт между винта и конструкцията, като по този начин изолира и предпазва от корозия. Понастоящем FM-X5 е среднай-търсенитедюбели от своя клас. Той се внася в страната от пловдивската фирма Панчев - основен представител на Friulsider за България. КИРОВ ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА ОБОРУДВА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОЙЛЕРИ Новото оборудване в цеха в град София се състои от: CNC машина за плазмено рязане – модел SpeedAgat; Хидравлична NC гилотина с въртящо рамо – модел B06 – 2100; Четиривалова листоогъваща машина модел 4R HMS 1550x220; Четиривалова тръбоогъваща машина за спирали модел 4R HPK 60; Машини за автоматизирано заваряване на бойлери. Производствената линия предоставя цялостно решение за направата на бойлери, който процес протича на няколко етапа. Първият от тях е механична обработка на изделия от листова стомана. Стоманените листи се подават към CNC машина за плазмено рязане, където се разкрояват мантелите за бойлери. Етап втори представлява обработка на изрязаните по зададена програма листове на валоогъваща машина до получаването на цилиндрични изделия. След това цилиндричните детайли (мантели) се заваряват на стенд за надлъжно заваряване и към тях се монтират серпентини. Серпентините са предварително изработени от тръба посредством четири валова огъваща машина. Следва кръгово заваряване на дъната на бойлера на стенд за кръгово заваряване. Довършителните заварки – поставяне на фланц и фитинги, се извършват с помощта на машина за заваряване на щуцери или ръчно с МИГ/МАГ апарат. Един от финалните етапи е тест на бойлера за херметичност. ГЕОТРЕЙДИНГ СТАНА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БАГЕРИТЕ LÄNNEN Геотрейдинг стана официален представител за България на механизацията, предлагана от финландската компания Lännen MCE (Ланен). Първата доставена машина е съчленен багер-товарач Lännen 8800i, съобщиха от българското дружество. Багер-товарачът е с големи размери – дължина 9,3 м, ширина 2,6 м и височина до покрива на кабината 3,17 м. Предната кофа е 4 в 1 с обем от 1500 литра. Офсет стрелата на багерната уредба може да се оборудва стандартно с Rototilt. Багер-товарачите Lännen се движат с максимална скорост от 45 км/ч и имат 4-цилиндров дизелов двигател. Работната хидравлика и ходовата трансмисия отчитат товара и не натоварват излишно двигателя като така разходът на гориво може да се намали с 10%. Осцилацията на рамата, големият ъгъл на завиване от 42°, траекторията на наклон +/- 400 mm и гумите с размер 34" повишават проходимостта на машината. Багерите Lännen се управляват с джойстици, имат система за отопление, охлаждане и циркулация на въздуха в кабината, както и климатична инсталация. Геотрейдинг предлага на българския пазар и механизацията LiuGong и Dynapac. Нека бъдем Вашият доставчик, консултант, инженер и партньор! www.apex11.com Пловдив, ул. “Георги Бенев” 11, тел: 0887556211, 0887350403 София, ул. проф. Иван Георгов 1Б, тел: 0886 837 601 Ямбол, бул. “Индже войвода “ 11, тел.: 0886837605 Плевен, ул. “Т.Каблешков” 33, тел.: 0886521904

7 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. 43 PWR 180 CE Е НОВАТА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА СТЕНИ НА BOSCH Отскоро на българския пазар може да се закупи новата машина за шлайфане на стени и тавани Bosch PWR180 CE. Тя е част от любителската продуктова гама на Bosch при електроинструментите. Машината представлява универсална система за отстраняване на мазилка, лепило за плочки и тапети, за шлифоване на повърхности от гипсокартон и др. Тя е незаменим помощник и при полиране на покрития и облицовки от естествен камък и мрамор, както и за грубо и фино шлифоване на настилки от масивен паркет и дюшеме. Машината изненадва своите потребители със сравнително ниската сила на звука. Инструментът произвежда ниво на звуково налягане от 91 децибела, което е близо до нивото на косачка. Работата с PWR 180 CE е лесна и бърза, като само в рамките на няколко минути се постига нужната цел. Друго голямо предимство на новата машина на Bosch е наличието на специално разработена прахосмукачка за засмукване на прах. Според самия производител системата за засмукване допринася за до 90% събиране на отделения при шлайфането прах. Фирма Дикар Консулт, водещдоставчик на професионални машини и инструменти, консумативи и резервни части, предлага новата система на българиския пазар. ДЕВОРЕКС С УЧАСТИЕ НА БАТИМАТ 2015 В ПАРИЖ Д е в о р е к с ще участва със собствен щанд на строителното изложение Батимат в Париж, което ще се проведе в периода от 02.11 до 06.11.2015 г. Там фирмата ще представи своята продуктова гама пред широка аудитория от френски и чуждестранни посетители. Продуктите, които ще бъдат презентирани, са PVC системите за покривно отводняване (улуци, тръби, фитинги) - Classic 120, Elegance 140, водосточната система, произведена от шведска поцинкована стомана с полимерно покритие Favorit 130, системата за линеен дренаж - Xdrain 130, PVC система обшивки за стрехи – Soffit, както и система полипропиленови тръби и фитинги за водоснабдяване Arctic. Строителното изложение в Париж се слави с голяма посещаемост, медийно отразяване и удовлетвореност на посетителите. На грандиозното събитие те откриват нови продукти, оборудване, услуги, иновации в строителните техники, срещат се с нови доставчици, актуализират познанията си според нововъведенията в строителството, за да бъдат част от създаването на сградите на бъдещето. Фирма Деворекс любезно кани всички, които желаят да се запознаят отблизо с продуктите на дружеството, да заповядат в Nor th Paris-Villepinte Exposition Park. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

8 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители ПОВЕЧЕ НА СТР. 123 БРОШУРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ДГР Договорите за енергоспестяване с гарантиран резулатт – ДГР, са иновативен финансов инструмент за енергийното реновиране на сгради и съоръжения от ЕСКО фирми. Въпреки че се прилагат във все повече Еврпоейски страни, в България този бизнес модел все още не е намерилширокоразпространение. В рамките на проекта EESI2020 / Европейска инициатива за енергийни услуги 2020/, Европейски институт по труда – партньор по проекта, проведе проучване за проблемите и бариерите за прилагането на ДГР на пазара на енергийните услуги в България. Те са в следните 4 направления: Институционални бариери - ограничена техническа и финансова експертност на публичните органи; Законодателни бариери – недостатъчна координация между законовите и подзаконови нормативни актове. Сложна тръжна процедура; Финансови бариери - банките в България не разполагат с потенциал за оценка на финансовите ползи от проектите за повишаване на енергийната ефективност; Информационни пречки - Дефицитна информация, инструментариум, доверие, опит. С цел преодоляване на информационните бариери екипът по проекта разработи Брошура за потребителя на ДГР – в нея, на достъпен език, се обяснява какво представляваДГР, са ползите от него, проследява се процесът на внедряването му, акцентира се на какво да се обърне внимание и др. Брошурата и образци на необходимите документи са качени на страницата на EESI2020. ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА СЪС СКАРИ НА ФИРМА СТАКО Наскоро фирма Стако достави решетъчни скари и стълбищни стъпала за евакуационната стълба на административна сграда в близост до центъра на София. Главен изпълнител на сградата е фирма Комфорт, а на металната конструкция – фирма СВН Инженеринг. СВН Инженеринг е с основна дейност проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални изделия от листова и профилна стомана – метални конструкции, парапети от неръждаема стомана, алуминий, стъкло и ковано желязо, вентилационни изделия, кухненско и медицинско оборудване от неръждаема стомана, металообработка, изработка на елементи от неръждаема стомана за хладилни витрини и ремонт на метални и стоманени изделия и конструкции. Фирма Стако беше избрана за доставчик на горещо поцинковани контактно-заварени решетъчни скари и стъпала с растер на отвора 34x38mm и размери на носещаташина 40x2mmи 40x3mm. Евакуационните и аварийни стълби са едно от типичните приложения на решетъчните скари и стъпала на фирма Стако. Воден отмотото - „Решение за всяка област на приложение“, екипът на фирма Стако се старае винаги да бъде близо до клиента и да удовлетвори по найдобрия начин неговите потребности като предлага най-високо качество на конкурентна цена. ЛАМАРИНИ ОТ ФИРМА РАПИД С РАЗНООБРАЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ Фирма Рапид допълва непрекъснато гамата от предлаганите на склад перфорирани и просеченоизтеглени ламарини – от неръждаема , черна и поцинкована стомана с дебелини: б 0,8; 1.0; 1.5mm. Изключително широкото приложение на тези ламарини в различни отрасли: строителство, съвременна архитектура и дизайн, фармацевтична, химическа, хрaнително-вкусовата и добивна промишленост; автомобилен и въздушен транспорт; селско стопанство и др., ги правяттърсен продукт на пазара. Достатъчно е само да се огледаме, за да се уверим в многообразното им приложение - от фасадни и шумоизолационни панели, окачени тавани; слънцезащитни ламели; парапети, сушилни и силози за зърно, филтърни елементи за охладителни системи, скари за печене, платформи та до невероятни дизайнерски мебели. По заявка фирмата е в състояние да достави както ламарини с различни размери и перфорация, която може да бъде направена по задание и скица на клиента, така също скари и стъпала; плетени и заварени мрежи от черна и неръждаема стомана и от алуминий. ШАМПИОНАТ ЗА СТРОИТЕЛИ ПРОПРАВЯ ПЪТ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И КАДРИ Международният технически панаир в Пловдив, който ще се проведе от 28.09 до 3.10.2015 г. става арена на иновативен открит шампионат за строители. По идея на Холдинг МКМ желаещите могат да премерят сили в монтажа на покриви с битумни керемиди. За начинаещите е предвидено обучение. Състезанията ще се провеждат всеки ден в рамките на специализираното изложение Стройтех. Победителите ще бъдат обявени на 2 октомври и ще получат сертификати, награди и договори за монтаж. Оригиналното състезание представя авангардните технологии в бранша и цели създаване на професионални кадри, които да ги прилагат. Ще бъдат представени и иновативни ПВЦ мембрани за изолация на покриви, основи на сгради, басейни и декоративни езера, произвеждани на Балканите от Рувитекс Индъстри, част от Холдинг МКМ. Ще бъдат организирани курсове за поставянето на мембраните, също в рамките на панаир Есен 2015. Последните продукти, разработени от Холдинга, са новите на пазара в световен мащаб триизмерни декоративни подови настилки Ruvitex 3D Décor, които са подходящи за басейни, баня, хол, детска стая, коридор; офис, както и за външна реклама. МКМ е водещ производител и на нискоенергийни сглобяеми къщи с дизайн по каталог или идея на клиента.

10 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 10 ПОВЕЧЕ НА СТР. 67 ОБОРУДВАНЕ НА ДАНФОСС В НЕБОСТЪРГАЧИТЕ СЕЛЕНИУМ ТУИНЗ В ИСТАНБУЛ Кулите-близнаци Селениум са два луксозни 34-етажни жилищни блока, намиращи се въвФулия, Истанбул. Те са разположени в поземлен имот с площ 29000m2, собственост на футболен клуб Бешикташ, който включва също 10-етажна болнична сграда, 21-етажна офиссграда и супермаркет с площ 16000m2. Строителната компания Ашчиоглу имала високи изисквания за енергийната система на кулите Селениум Туинз. Тя избрала Данфосс да оборудва съоръжението чрез решение, което може да се похвали с ниски експлоатационни и инвестиционни разходи и да осигурява постоянно високо ниво на комфорт. Общо 222 апартаментни абонатни станции Данфосс захранват високите жилищни сгради с топлинна енергия и гореща вода. Апартаментните станции тип Termix VMTD-F са комплексно решение с вградени водоподгреватели за БГВ и регулатори на диференциално налягане и за този обект са допълнително оборудвани с топломери, управляващи мотор-вентили, баланс вентили и редуциращи вентили. Този тип станции са приложими освен за децентрализирани системи, както в този проект, така и за еднофамилни и многофамилни сгради. Сградите са оборудвани с една перфектна технология за дистанционно отчитане на измервателните уреди и използватM-bus протокол за комуникация за предаване на данните оттопломерите Данфосс и водомерите, за да се изготвят комбинирани сметки за потребената от обитателите енергия и вода. След успеха на проекта Селениум Туинз строителната компания Ашчиоглу се реши да приложи отново същото решение в два други проекта – Селениум Панорама и Селениум Сити. Това ще означава допълнителна доставка от Данфосс на около 500 броя апартаментни абонатни станции Termix VMTD-F. ФИРМА НЕДЕВ МОДЕРНИЗИРА НОВАТА СИ СКЛАДОВА БАЗА В ПЛОВДИВ Фирма Недев има удоволствието да Ви уведоми за разширяването и подобряването на дейността си чрез модернизиране на новата си складова база в град Пловдив. Вече можете да разчитате на фирмата в по-широк регион от страната. Клиентите на Недев от града и околностите могат да разчитат на производствените мощности на фирмата и на широкия спектър от артикули, който фирмата предлага, а за по-специфичните поръчки винаги отговаря с индивидуални заявки. За по-голямо удобство на клиента фирмата е осигурила необходимите наличности от стоки, бързо и приветливо обслужване, както и достатъчно пространство за товарене и маневриране, като се е погрижила да създаде условия за бърза дистрибуция със собствен транспорт до различни локации. За екипа на фирма Недев е приоритет да работи в посока на модернизиране и мобилизиране на по-голям производствен капацитет в производствените си цехове, като добавя нови артикули. Освен големия брой предлагани артикули, които са над 10 000, фирмата предлага продажба и дистрибуция на всички видове улуци, водосточни тръби, покривни елементи, пластифицирани продукти, оградни мрежи в различни размери и по поръчка. НАПРЕДВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА СПОРТНА БАЗА НА БФС В БОЯНА Съоръжението по програма Хеттрик на УЕФА е на стойност 15 милиона евро. На базата ще бъдат изградени три игрища - две с естествено тревно покритие и едно с изкуствена настилка. На един от терените ще има осветление и трибуна за 500 души, на което ще могат да играят официални срещи някои отюношеските национални отбори. Предвидени са два тенис корта, общежитие, а в проекта има и закрита спортна зала, която да се ползва и от други спортни федерации. До обекта ще има обществен достъп срещу заплащане в периодите, когато националните отбори не са на лагер. За изграждането на общежитията и административната сграда фирмата изпълнител се довери на изпитаната система за рамково фасадно скеле Layher SpeedyScaf, осигурена от Стройрент. Стандартен монтаж се постига със следните 6 основни елемента: Евро-рамка, опорна пета, парапет, диагонал, работна платформа и борд-дъска. Основните приложения на фасадното скеле са за изграждане на зидарии, полагане на топло- и хидроизолации, боядисване и саниране на сгради. Намалете енергийното си потребление чрез абонатните станции на Данфосс, а това ще намали и Вашите експлоатационни разходи. www.bg.danfoss.com Просто изберете готовите абонатни станции на Данфосс серия DSP за централизирано отопление и охлаждане. Ние сглобяваме, тестваме и доставяме – Вие монтирате и имате повече време за клиентите си

11 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 новини Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 87 ГЛИНЕНИ МАЗИЛКИ NATURBO ОТ BB HOME REPAIR & DESIGN STUDIO Освен глинените плоскости и стенното отопление Naturbo, BB Home Repair & Design Studio предлага вече и глинени мазилки Naturbo. Това са мазилки, които принципно се използват като завършващи мазилки при системата за сухо строителство Natrubo, но които могат да се полагат и върху други материали. Глинените мазилки Naturbo, както и останалите продукти на фирмата, са изградени от изцяло естествени материали и са висококачествен и екологичен строителен материал. Високопокривни, лесни за нанасяне, немските глинени мазилки Naturbo предотвратяват неприятните миризми и създават усещане за свеж въздух в помещението. Нанесени върху глинените плоскости от системата за сухо строителство на Naturbo, мазилките спомагат за максимално запазване на качествата на платите и за максимален ефект на свойствата на същите - постоянна влажност на въздуха, намаляване на влиянието на електрическите и електромагнитни полета и др. Има два вида основа върху, която се нанасят финишите глиненимазилки, в зависимост от големината на частиците -0.5mm и 1mm. Палитрата от 135 различни цвята и ефектите, които могат да бъдат постигнати чрез тях, както копринен ефект или ефект Антик, спомагат за постигане на индивидуална нотка в интериорните решения. ПАРТЬОРСТВО МЕЖДУ КРИМЕЛТЕ ОУ И МОБИ Кримелте ОУ, компания от структурата на Wolf Group, има удоволствието да съобщи, че считано от 01.07.2015 г. е подписала стратегическо споразумение с МОБИ да стане оторизиран ексклузивен дистрибутор за България. Партьорството ще осигури по-добро обслужване на всички настоящи и бъдещи клиенти на компанията в цялата страна, предлагайки по-широка продуктова гама и конкурентни пазарни решения. Wolf Group е сред водещите световни производители с пълна продуктова гама от полиуретанови пяни, лепила, силиконови уплътнители, специализирани добавки и хидроизолации, с главен офис в Талин, Естония, производствени бази в Естония, Русия, Испания и Бразилия, както и дистрибуция в повече от 70 страни. За повече информация можете да посетите интернет сайта на Penosil. Повече информация за предлаганите продукти на фирмата, можете да получите на страница 87 от списание Строители. МОБИ е признат за официален вносител и пазарен лидер в България на редица марки жилищна и индустриална вентилация. За повече информация можете да посетите фирмения сайт. Офисътна Кримелте в България започва да функционира каторегионаленцентър за поддръжка и услуги, поддържайки всички партьори и клиенти за България, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Македония и Турция. ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА Спестявате до 40%** Външна врата без странична част от 2095 лв.* Автоматична гаражна врата от 1595 лв.* Изображението на повърхностите не е обвързващо. Правото за нанасяне на технически и ценови промени се запазва. * Необвързваща ценова препоръка, вкл. 20 % ДДС без размери по поръчка и монтаж, касаеща промоционалните размери (автоматична гаражна врата: RenoMatic 2015: 2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм, 2500 × 2000 мм, 2500 × 2125 мм, 4500 × 2125 мм, 4500 × 2250 мм; външна врата RenoDoor Plus 2015: 1000 × 2100 мм, 1100 × 2100 мм). В сила до 31.12.2015 г. при всички участващи в акцията търговци в България. ** При автоматична гаражна врата RenoMatic 2015 в сравнение със секционна врата LPU на Hörmann със същите повърхност и размери Модернизирайте с производител № 1 в Европа • Външна врата RenoDoor Plus 2015 • Автоматична гаражна врата RenoMatic 2015 • Повече информация ще намерите на адрес: www.hormann.bg/action2015

12 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители ПОВЕЧЕ НА I КОР. ПОВЕЧЕ НА СТР. 65 ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА (ETICS) БОРОТЕРМ® Системата за топлoизолация Боротерм® отговаря на всички изисквания за качество, устойчивост и ефективност. Тя е одобрена и включена в Агенцията за енергийна ефективност. Това позволява кандидатстване по различни програми за финансови облекчения при изпълнението й. Системата позволява на стената да диша; устойчива е на атмосферни влияния; екологично чиста; има отлична паропропускливост; отлични топлоизолационни качества, без термомостове. Примерна външнатоплоизолационна система Боротерм®: Теракол за топлоизолации - За залепване на топлоизолационни плоскости EPS и XPS, както и от минерална вата. Хидро- и мразоустойчиво. Съдържа моновлакна; Топлоизолационни плочи от EPS – С много добра паропропускливост. Плочите са с точни размери и са устойчиви на стареене; Дюбели за топлоизолационни плоскости; Армираща фибростъклена мрежа - предотвратява образуването на пукнатини и нацепвания на повърхностите; Теракол за топлоизолации - За залепване и шпакловане на топлоизолационни плочи и за направа на тънкослойни шпакловки върху тях. Борогрунд - За грундиране преди нанасяне на полимерни, силиконови мазилки, леки минерални мазилки, както и върху равни основи като бетон, циментови шпакловки, здрави основи от вододисперсионни бои, армирани повърхности за топлоизолационни системи и други. Устойчив при атмосферни влияния, с отлична адхезия и здравина. СЕРИЯ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ WOODART НА МАРИСАН Серията декоративна имитация на дърво WoodAr t предлага широк избор в две основни направления – декоративни дървени греди и декоративни фасадни дъски. Общото и при двете продуктови линии е перфектната имитация на естествен дървен материал за постигане на уникална визия, както в интериора, така и в екстериора. Благодарение на декоративните дървени греди, характерният етно стил може бързо и лесно да бъде пренесен в дома или офиса. За разлика от полагането на естествени дървени греди, олекотените декоративни профили се характеризират със своя лесен и бърз монтаж – само с помощта на полимерно лепило, както и с дълготрайния си експлоатационен живот. Те са особено подходящи за монтаж на тавани, стени или като фасадни профили. Декоративните фасадни дъски са предпочитан избор за изпълнение на фасади. Олекотената им структура значително редуцира натоварването на фасадата, спомагайки за нейното продължително съхранение. Специалното покритие на профилите осигурява гарантирана здравина и устойчивост на агресивни атмосферни влияния и механичен натиск. Продуктите се предлагат в богата палитра от цветове, за да се гарантира точната реплика на естественото дърво. Гамата от продукти WoodAr t на Марисан позволява бързото и лесно пренасяне на визията и усещането за уют на провинциалната, горска или планинска вила в сърцето на града. ВЕБЕР БЪЛГАРИЯ НА ЕСЕНЕН ПАНАИР НА МАЙСТОРА В БУРГАС Флаш-моб и осеяно с балони бургаско небе бяха само част от атрактивното присъствие на Вебер България на поредното издание на „Панаир на майстора“, състояло се от 4-ти до 6-ти септември в Експо център Флора в Бургас. С поредица изненади за гостите Вебер отбеляза отново 350-тата годишнина на групата Сен-Гобен, от която е част, и използва повода, за да представи най-новите си услуги и решения за крайния потребител, под надслов „С грижа за Вас“. По време на събитието бяха представени обновените консултантски центрове Home Plan в Русе, Стара Загора и Бургас, които предлагат разширена гама продукти и нови решения на най-често срещаните строителни казуси. Съвместно с арх. Юри Ангелов, Вебер представи и най-новия си съвместно реализиран с архитекта проект – „Готови модулни къщи“ – разработени над 100 проекта енергийно ефективни монолитни къщи с фиксирана цена и 10 месеца срок на изпълнение до ключ. Посетителите на панаира имаха възможност и да получат практична информация и индивидуални консултации от специалистите на Вебер относно продуктите, тяхното приложение и иновативни решения в проектирането и изпълнението на фасада. Всички посетители имаха възможност да отморят и да се позабавляват в плей зоната на Вебер с чаша ароматно кафе и игра на джаги. КЕРЕМИДИ С ПОКРИТИЕ ICE CRYSTAL ОТ ROOF COMPANY Металните керемиди се налагат на пазара на строителни материали благодарение на своето качество, малко тегло – 4,5 кг. на квадратен метър, лесен монтаж и дълготрайност на експлоатация – 50 год. Фирма Roof Company допълни продуктовата си гама с ново поколение метални керемиди с два слоя на най-горното покритие – Ice Crystal. Това осигурява два пъти по-дълъг живот на покритието. На първо място, дългият живот на металните керемиди се дължи на това, че те са произведени от висококачествена ламарина с многократна защита. Ice Crystal се отличава и с атрактивен външен вид и много по-добри показатели на издръжливост спрямо атмосферни условия. Фирмата предлага утвърдените вече метални керемиди с полиестерно покритие, което придава устойчивост към въздействието на корозия и метални керемиди от структурен мат – 15 год. гаранция на покритието. Качествените метални керемиди на фирма Roof Company се отличават и с други предимства. Те са много здрави, не се нуждаят от поддръжка и с годините не губят устойчивостта си спрямо различни въздействия. В допълнение те са леки, незапалими и енергийно ефективни. Фирмата предлага на пазара всички допълнителни аксесоари към металните керемиди, а също и водоотвеждащи системи (улуци) от същия материал.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==