Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

106 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Инж. Стоянов, проведе се годишната среща на инсталаторите под мотото „Инсталациите – път за енергийната ефективност 20152020“, бихте ли очертали акцентите и дискутираните теми на тази среща? На ежегодната годишна среща, коятопотрадицияорганизираменаПампорово, присъстваха представители на различни държавни и обществени организации, а така също и гости от чужбина. Съществено бе и присъствието на представители от академичните среди и бяха изнесени редица доклади, относно енергийната ефективност, нормативната уредба, финансиране и организация на изпълнение на обектите. Констатира се, че в условията на постоянно действащи икономически, политически, енергийни и др. кризи в световен мащаб, за нашата страна е особено важнода определим приоритетите при производство, пренос и потребление на енергията във всичките й видове и форми. Предвид зависимостта на нашата енергетика от вносни суровини, основно въглеводороди /петрол и газ/, на ежегодната среща на инсталационната камара бяха изнесени доклади с анализи на потребление на енергоносители по видове и групи, както и перспективите за тяхното развитие до 2020 г. Втази връзка предизвикателстватапредбранша сеочертахавняколко направления: 1.1. Използване на източници на енергия, подходящи за дадените региони в България като: слънчева енергия за отопление,битово горещо водоснабдяване и охлаждане на обектите,както и производство на ел. енергия за собствени нужди; възобновяеми енергийни източници на биомаса, минерални води, геотермална енергия и много други с цел диверсифициране на източниците и намаляване преките и непреки разходи за пренос и експлоатация поради местоположението им до крайният потребител. 1.2. Изграждане на потребителни инсталации с нисък енергиен потенциал за използване на разполагаемите източници натериторията на България. 1.3. подготовка на кадри в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, имащи потенциал за реализираненапроектнитерешения. Тези кадри се подготвят в средните специални училища, в техническите университети и ЦПО към НАПОО. Отчетено бе прекъсване на връзката между обучителния процес и практическата реализация. Естествен процес е инсталационния бранш да изпреварва въвеждането на новите технологиипредитяхнотоизучаване при средните и висшите специалности. Поради тази причина КИБ създаде Център за професионално обучение, с цел професионална подготовка на кадри в инсталаторския бранш. В съответствие с европейската практика, КИБ организира водене на професионален регистър. Този регистър е съставен на база обективни критерии и позволява на всички участници в инсталационния процес да се информират за техническите възможностите на нашите членове. Регистърът е особено полезен за инвеститорите на обектите, които могат да получат точна информация и да намерят подходящи фирми за изпълнение на определени задачи. Тазигодиначестватеи20 годишнина на Камарата. Бихте ли казали кои са поводите Ви за гордост за този период от време? 20 години е дълъг период, но се оказва, че това е само начало. Предстоят големи предизвикателства пред всички нас, за да не сме на опашката на ЕС. България адаптира повечето европейски стандарти БДС-EN, но по отношение на правната уредба и организация неистово импровизираме и въвеждаме грешни практики с оправдания за местните условия. Тези предизвикателства се решават с мотивирани и професионално подготвени кадри. Натрупали сме солиден практически опит и разполагаме с подготвени професионално кадри, умеем да работим в екипи и сме готови за съдействие с всички държавни органи и организации, относно прилагане на нормалните европейски практики в бранша. На всички наши членове пожелавам плодотворна година с интересни технически проблеми за решаване. Необходима е професионална подготовка на кадри в инсталаторския бранш Разговор с Инж. Сергей Стоянов, Председател на УС на КИБ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==