Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

Г-н Дочев, бихте ли казали какви промени ще настъпят на пазара, как ще се отрази на ситуацията влизането в сила на Директивата за екодизайн? Новата Директива за екодизайн поставя за първи път единни за ЕС високи изисквания за минимална ефективност на отоплителни котли. Това оказва огромно въздействие върху пазара и конкурентната ситуация в много страни от Европейския съюз. В този смисъл, по наше мнение, директивата е найзначителната промяна на отоплителния пазар изобщо. Към това се прибавят и значителни организационни и административни разходи за участниците на пазара, тъй като освен познатите продуктови характеристики вече трябва да се измерват и обявяват нови данни за отоплителните уреди за определяне на техните класове ефективност, съответно да се издават енергийни етикети. Освен в техническата документация, тези етикети трябва да бъдат включени и във всички офертни и продажбени документи. Ще се окаже ли предизвикателство за производителите новата Директива? Директивата представлява огромно предизвикателство не само за производителите и техните търговски звена, каквито сме ние, но и за всички специалисти и участници на пазара. Въпреки това сме с положителна нагласа към регулацията, защото тя създава прекрасни шансове за продукти с висока енергийна ефективност и системни решения. Някои конвенционални технологии отпадат и се насърчава предлагането на технологии за възобновяеми енергийни източници. Как изискванията, наложени от Директивата, ще окажат пряко влияние върху повишаване на енергийната ефективност? Енергийната ефективност на една система често може да се подобри чрез подходящо термоуправление или с подпомагане чрез възобновяем енергиен източник като соларната инсталация. Съгласно директивата отговорността за представянето на енергиен етикет е на инженеринговите структури, които работят с крайните клиенти и изграждат конкретните инсталации. Директивата въвежда задължението още на ниво оферта да се обявяват на потребителя класа ефективност на отоплителните решения, които се предлагат. Ние искаме да улесним работата на нашите партньори и ще им предоставим системи с напълно попълнени етикети. Това означава, че който работи със системен доставчик, получава готов етикет за цялата система и за него отпада необходимостта да разследва, да събира данни и да изчислява ефективността по определения алгоритъм. В допълнение, ние подпомагаме нашите клиенти по всяко време при възникнали въпроси. Каква политика провежда Бош Термотехника в отговор на Директивата? В централата на Бош Термотехника беше учреден силен проектен екип, съставен от представители на различните продуктови направления, отделните пазари и корпоративните отдели, който интензивно се занимава с прилагането на Директивата за екодизайн. Дефинирахме и за България продуктови нововъведения, с които ще допълним портфолиото си и ще разширим енергийно ефективните решения. С настоящата ни гама с кондензна технология имаме оптимална база за това, като в течение на годината ще въведем още няколко нови модела котли, в това число нов стенен уред. Благодарение на иновативната си технология, стенният котел има много широк модулационен диапазон на мощността за отопление между 12,5 и 100%. Така съоръжението предлага важно предимство за клиентите с малки жилища чрез изключително ниската минимална мощност. Резултатът е икономия на текущите разходи от сметката за газ, особено през преходните сезони, в които отоплението работи близо до минималното си натоварване. Допълнително предимство на интелигентното управление на отоплителните системи Бош ще създаде новият зонов модул, които ще има значителен принос към енергийната ефективност. Чрез него могат да се дефинират контролирани зони за управление на температурата. В направление регенеративна енергия, освен високоефективните термични соларни системи, ще имаме термопомпени агрегати въздух-вода. Новата термопомпа от Бош предлага повече икономия на енергия в сравнение с други продукти. Това е така, защото създадохме решение със специфичен технически дизайн, тестван в суровия скандинавски климат, което е по-ефикасно от други термопомпи на пазара. Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега Разговор с г-н Йордан Дочев, Търговски Директор направление Термотехника, Роберт Бош ЕООД Ф И Р М Е Н А П У Б Л И К А Ц И Я строители

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==