Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

строители 123 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 Красота, стил и уникалност с много светлина! ̬̐͘ ʿ̨̛̣̏̔̏ ˃̖̣͗͘ Ϭϴϳϲ Ϯϱ ϴϴ ϳϱ ƉůŽǀĚŝǀΛďĞƐƚͲƉĂŶŽƌĂŵĂ͘ĐŽŵ www.best-panorama.com ̬̐͘ ˁ̴̨̛́ ˃̖̣͗͘ Ϭϴϳϴ Ϯϱ ϴϴ ϲϰ ƐŽĮĂΛďĞƐƚͲƉĂŶŽƌĂŵĂ͘ĐŽŵ ̬̐͘ ʦ̬̦̌̌ ˃̖̣͗͘ Ϭϴϳϴ Ϯϱ ϴϴ ϳϰ ǀĂƌŶĂΛďĞƐƚͲƉĂŶŽƌĂŵĂ͘ĐŽŵ ʤ̛̬̥̯̱̬̦̌ ̛̥̬̖̙ ʽ̛̬̦̐̌̔ ̛̥̬̖̙ ̛ ̪̦̌̌ ʶ̨̨̣̖̏ ʦ̛̬̯̌ ʤ̨̡̛̬̥̪̖̯̌ Ͳ ̨̛̛̪̣̯ Ͳ ̛̬̥̯̱̬̦̌̌ ̨̨̡̛̯̌̐̏̚ ̯̖̣͘ ̨̡̛̯̻̬̭̐̏ ̨̯̖̣̔͗ Ϭϴϴϳ ϰϲϲ ϱϲϲ ĞͲŵĂŝů͗ ŐŬƌƵƐŚŬŝŶĂΛƐƚĂĚ͘ďŐ ʿ̨̨̛̛̛̬̯̖̣̏̔̚ ̦̌ ̖̣͘ ̬̖̦̌̏̌̌̚ ̬̥̯̱̬̦̌̌̌ ̥̬̖̙̌ ǁǁǁ͘ƐƚĂĚͲďŐ͘ĐŽŵ Ɉɮɢɫ ɫɤɥɚɞ ɋɨɮɢɹ ɤɜ ɂɥɢɹɧɰɢ ɛɭɥ Ɋɨɠɟɧ ɬɟɥ ɮɚɤɫ ɓɟ ɫɟ ɪɚɞɜɚɦɟ ɞɚ ɧɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɢɹ ɳɚɧɞ ʋ ɩɨɥɟ ;,,, ɧɚ ȿɫɟɧɧɢɹ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɉɚɧɚɢɪ ɉɥɨɜɞɢɜ¶ ɨɬ ɞɨ ɝ H PDLO RI¿FH#UDSLG YDOFR FRP EFF YDOFR#EJ EJ ZZZ UDSLG YDOFR FRP ɉɟɪɮɨɪɢɪɚɧɢ ɢ ɩɪɨɫɟɱɟɧɢ ɥɚɦɚɪɢɧɢ Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢ ɧɟɪɴɠɞɚɟɦɢ ɥɚɦɚɪɢɧɢ ɋɤɚɪɢ ɢ ɫɬɴɩɚɥɚ Ɂɚɜɚɪɴɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==