Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

54 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Р Е К Л А М А риалите и да знаят при какви условия всеки един от тях работи най-добре. Докато стоманата работи най-добре при опън, дървото реагира много пo-добре на натиск. Ето защо, когато се конструира една комбинирана стомано-дървена конструкция, дървото следва да се предвиди в натисната част, а стоманата от страната на опъна. Един такъв пример е сградата на бизнес центъра Whitehorse Tourism Business Centre в Юкон. Желанието на архитектите е за един по-груб, така нареченият „рустик”, ефект за вида на покривната конструкция. Същата следва да бъде видима от посетителите във фоайето на сградата, където са изложени различни експонати, свързани с историята на града. Проектирана е фермова конструкция, която да поддържа покрива. При тази подпорна конструкция стоманената част е от страната на опъна, а от страната на натиска е използван слепен дървен материал. Комбинирането на стомана и дърво подобрява устойчивостта на конструкциите при земетресения. Дървото има голям коефициент на съотношение между якостта и теглото на елементите, поради което дървените конструкции са по-леки в сравнение с тези от друг строителен материал. Именно малкото тегло е предимство при сеизмични събития. Предвид факта, че сеизмичната сила е пропорционална на масата на конструкцията, от леките дървени конструкции, които са правилнопроектирании изградени, може да се очаквапо-доброповедение при земетресения. От друга страна, стоманата придава дуктилност на дървената конструкция. Дуктилността е способността на конструкцията да развива пластични деформации и да разсейва сеизмичната енергия без да се разрушава. Ето защо е желателно една сграда да притежава подобни свойства, предвид внезапния характер на сеизПредимства на стомано-дървените конструкции Въпреки, че стоманата и дървото са два твърде различни материала, комбинирането им в една обща конструкция може да донесе редица предимства, предвид свойствата и качествата на всеки един от тях, които да надхвърлятнедостатъците им. Задълбоченото разбиране и изучаване на свойствата на тези материали е съществено за проектирането на подобни комбинирани конструкции. Инженерите и архитектитетрябва да имат предвид якостта на всеки един от матеʶ̸̨̖̭̯̌̏ ʿ̶̨̛̬̖̦̭̯̚ ʶ̨̨̦̯̬̣ ʻ̌̔ ϱϬ ̨̛̛̦̐̔ ˈlzˀˉ ʧ̥̍ˈ ϭϬ ̨̛̛̦̐̔ ˈlzˀˉͲʥ̛̻̣̬̐̌́ ʽʽls ʻ̡̛̹̌ ̌̚ ϯ ̛̛̪̬̦̯̖̬ ̦̌ ̡̖̬̥̦̭̯̐̌̌̌ ̴̛̬̥̌ ˈlzˀˉ PLA, ABS, PMMA, HIPS lš̛̛̥̖̯̬͗ ϭ͕ϳϱ̥̥͘ ̛ Ϯ͕ϵϬ̥̥͘ ˉ̨̖̯̖̏̏͗ ̣͕̍́ ̸̖̬̖̦͕ ̛̭̬̖̬̭̯͕̍ ̛̭̦͕ ̖̣̖̦͕̚ ̨̦̯̌ ̖̣̖̦͕̚ ̸̖̬̖̦̏ ̛̭̦̣̖̦̐̌ ̛ ̸̨̖̬̖̹͕̏ ̨̬̦̙͕̌ ̴̡͕̌́̏ ̙̻̣̯ ˁ̶̛̛̪̖̣̦̌͗ ̛̭̖̯̖̺̏ ̦̌ ̨̯̻̥̦ ̙̻̣̯ ̛ ̛̭̦͖ ̨̯̖̬̥Ͳ̨̛̪̬̥̖̦̣̏ ̸̨̨̖̬̖̦̣̏ͬ̍́ lš̨̡̭̯̏̌͗ ʻ̨̖̯ ϭ ̡̐͘ ̵̻̬̱̏ ̨̪̣̭̯̥̭̌̌̏̌ ̨̡̬̣̌ ̏ ̡̨̬̯̦̖̦̌̌ ̨̡̨̡̪̌̏̌ ˈ̶̖̬Ͳʥ̛̻̣̬̐̌́ ʽʽls ϭϱϵϮ ˁ̴̨̛͕́ ̱̣̍͘ ʤ̭̖̦ ʱ̨̨̬̦̔̌̏ ϭϬ ̯̖̣͗͘ нϯϱϵ Ϯ ϵϳϵϬϯϱϭ͕ ̴̡̭̌͗ нϯϱϵ Ϯ ϵϳϵϬϳϵϯ͕ ĞͲŵĂŝů͗ ŽĸĐĞΛŚĞƌnjͲďƵůŐĂƌŝĂ͘ďŐ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==