Енергийна Ефективност | издание 2022г.

38 Енергийна Ефективност 1'2022 Енергийната ефективност на сградите е сред най-важните приоритети в момента. Какви са плановете на Столична община за следващия програмен период? Извършените в последните години на територията на Столична община дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради показват основния приоритет на кмета и ръководството на Столична община (СО) за превръщането на София в устойчив и зелен град. За следващия програмен период, като продължение на последователната политика на СО в сферата на енергийната ефективност, нашите приоритети ще бъдат насочени към това София да бъде по-зелена, нисковъглеродна и устойчива. При строежа на нови сгради, както и при извършване на реконструкции, основен ремонт или преустройство на съществуващи такива, ще се търсят подходящи решения за използване на енергия от възобновяеми източници, с които да се намалят бъдещите разходи на сградите и в комбинация с подходящи енергоефективни решения, да приведат сградите в близко до нулево потребление на енергия. Перспективите за повишаване на енергийната ефективност за сектор „общински сгради“ са в две насоки - от една страна ще продължаваме да работим по изпълнение на енергоспестяващи мерки в сгради - общинска собственост и от друга - ще търсим ефективни решения за съчетаване на мерки за енергийна ефективност с внедряване на ВЕИ, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно. Запознайте читателската ни аудитория с опита на Столична Община с проекти за изграждане на водородни инсталации. В Столична община напълно приемаме и подкрепяме въвеждането на този тип технологии. Безспорно е тяхното положително влияние върху качеството на атмосферния въздух, в резултат на намаленото потребление на конвенционалните твърди горива. Внедряването им обаче е процес, който изисква сериозна предварителна подготовка. Надяваме се съвсем скоро да можем да обявим подобен проект. Изготвени са проекти за две детски градини в София, които ще се отопляват с геотермална енергия. Разкажете повече. Проектът, който предвижда изграждане на геотермални инсталации от вида „земя-вода“ в две детски градини - в кв. Челопечене и гр. Бухово, е отизключително значение за Столична община. Съгласно изготвените доклади от обследванията за енергийна ефективност, чрез тези инсталации ще се постигне годишна икономия на енергия в двете детски градини, в размер на близо 200 MWh/год., като се очаква разходът им за енергия да се понижи с повече от 65%. В допълнение къмтова се очаква и спад на количеството на отделяните в атмосферата вредни емисии от въглероден диоксид с близо 300 t/год. Самата технология в двете детски градини предвижда изграждане на геотермални инсталации, оползотворяваща топлината от земните недра, чрез вкопана в двора на детските заведения серпентина и реконструкция на вътрешноотоплителните тела в сградите детските заведения. Какви мерки за енергийна ефективност включва дългосрочната стратегия на община? Инвестиционните мерките за енергийна ефективност, които са включени в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за 2021-2030 г. и са свързани със сградния фонд ще се реализират в четири основни направления - поетапно сертифициране и енергийно обновяване на общински сгради до най-високо финансово ефективно равнище; Изграждане на инсталации за използване на ВЕИ във вече обновени общински сгради; Въвеждане на система за мониторинг на потреблението на енергия и вода, включително от ВИ и уличното осветление и поетапна подмяна на котелни инсталации на газьол с такива на термопомпа или газ/пелети. Инвестиционните мерките за енергийна ефективност са в много посоки д-р инж.Ангел Джоргов заместник-кмет по направление “Обществено строителство" Столична община

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==