Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

46 ИНФРАБИЛД 2'2022 Система за събиране и извеждане на биогаз Събиранетонаотделилия се биогаз отизгниването на утайките, се събира в разпределителните херметични резервоари в „гърлото“ на метантанка. За транспортиране на газа е изградена специална мрежа от стоманени тръби с подобрена антикорозионнаобработка. Процесът на отделяне на газ е неравномерен във времето, следователно, за да се поддържа постоянно налягане в газовата мрежа, в краищата є са разположени резервоари за съхранение, наречени газхолдери. Те представляват резервоар, пълен с вода, и камбана, движеща се във вертикална посока върху ролки. Всички камбани се балансират от налягането на газа, в резултат на което налягането на газа в мрежата остава постоянно. Ако е невъзможно да се събере газ, е необходимо той да се изгори с помощта на специално устройство-газов факел. От един кубичен метър на утайки в метантанка се получава 12-16m3 биогаз, който се състои главно от метан-50-75% и на въглероден диоксид-25-50%, водород-0-1%, азот-0-7%, кислород-0-2%, сероводород 0-1%. Калоричността на биогаза е 5,8-6,4 kWh/m3. Контролирани технологични параметри По време на експлоатацията на метантанковте се контролират температурата на утайката, нивото на натоварване, дебитите на входящите утайки, парата и газа, налягането на парата и газа, състава на течната фаза(иловата вода) и състава на биогаза. В течната фаза се определятрН, съдържанието на летливи мастни киселини, алкалността, азот на амониеви соли. При устойчив процес на метанообразоване pH е 7,6-8,0, съдържание на мастни киселини е ниско-около 5mg-eq/l за мезофилен процес и 8-12mg-eq/l за термофилен процес, висока алкалност-65-90mg-eq/l за мезофилен итермофилен процеси. В резултат на ферментацията се получава амонификация на протеинов азот с натрупване на амониеви катиони в средата. При нормална ферментация съдържанието на амониеви катиони не надвишава 500-800mg/l. В биогаза се контролира съдържанието на метана, въглеродния диоксид и водорода. Система за автоматичено управление Автоматичното управление наметантанковете се основава на непрекъснато и точно измерваненавходнитеиизходнитетехнологични параметри на анаеробния ферментационен процес напреработваните утайки. Контролът на технологичните параметри се извършва с помощта на устройства, които се поставят на мястото на измерванията(сензори), на таблото за автоматизация в камерата за управление на метантанка и в контролната диспечерска зала. За да се намали броят на устройствата и да се намалят размерите на КИП-панелите, няколкопараметъра със същото име, се измерват от едно и също вторично устройство-свързват се последователно към различни измервателни преобразуватели, а някои параметри се контролират на панелите за автоматизация чрез сигнални лампи, показващи нормалните граници на измерените стойности и появата на неприемливи отклонения. В метантанка се контролиратемпературата в горната, средната и долната зони, както и налягането на газа. Температурата се измерва с термистори, които с превключвател(комутатор) се свързватпоследователно с логомери, монтирани на автоматизационния щити в контролната зала. Налягането на газа в метантанка се контролира от електроконтактен показващ манометър. Контактите на сигналното устройство са включени в сигналната(алармена) верига. Предвидени са блокировки, които изключват едновременното подаване на пара към няколко метантанка. Дебитътна активната утайка се контролира от електромагнитен или индукционен дебитомер, чието вторично записващо устройство се поставя върху КИП-щита. По същия начин с дебитомер се измерва дебитът на суровата утайка. Дебитите на парата и газа се измерват с разходомери с променлива разлика в налягането. В комплекта оттези устройства обикновено се използват безкамерни диафрагми, мембранни диференциални манометри, вторични записващи устройства и логомери. Записващите устройства се поставят на КИП-щита, а в контролната зала-показващите логомери. В разпределителните газови резервоари е инсталиран комплект от устройства(газови анализатори) за контрол на съдържанието на метан. Изходното им контактно устройство се използва за управление на сигнализиращата апаратура на КИП-щита, и за включване на приточно-смукателната вентилация при повишена концентрация на метан. Контролът на запушването натръбопроводите се извършва с помощта на взривобезопасни сигнализатори за ниво, монтирани във входните и изходните разпределителни камери. В газхолдера се осъществява контрол на налягането на газа с помощта на електроконтактни показващи манометри и температура на водата с логомери в комплект с термистори

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==