Енергийна Ефективност | издание 2022г.

42 Енергийна Ефективност 2'2022 Солвeй Соди създаде своя дъщерна компанията Девня Енерджи. Какви са нейните приоритети и какви очаквания имате от нейната дейност? В началото на 2022 г. „Солвей Соди“ анонсира амбициозна пътна карта за екологично и устойчиво развитие, целяща намаляване с 40% на въглеродния отпечатък от производството до 2026 г. и прекратяване използването на фосилни горива в най-големия завод за производство на калцинирана сода на Група Солвей до 2030 г. Основните проекти от енергиния преход включват конверсия на един от котлите, който да може да работи с 30% биомаса, проект за процесна иновация и проект за високо-ефективно оползотворяване на отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани, с цел производство на енергия вместо депониране. Последният от изброените проекти е глобален, включващ общините, държавата и компанията. Свързан е с оползотворяване на отпадъци и използването на алтернативно гориво или т. нар. RDF. Проектът ще спомогне от една страна за разрешаване на проблема с управлението на отпадъците в региона на Североизточна България, а едновременно с това ще намали въглеродния отпечатък. „Солвей Соди“ възнамерява да изгаря, вместо да се депонира, частта от отпадъците, останали след процеса на рециклиране (хартия, стъкло, пластмаса, метал и др.) с висока ефективност (85-90%), много над изисквания от ЕС стандарт от 65%. Това ще се случи посредством модерна инсталация, в която компанията ще инвестира стотици милиони евро. В тази връзка създадохме дружество - Девня Енерджи ЕАД - което ще развитие проекта и ще изграждане съоръжението, което ще работи с алтернативно гориво от предварително третирани неопасни отпадъци и биомаса. Съоръжението ще разполага с модерно оборудване и филтри, които осигуряват пречистване на въздуха, в съответствие с най-строгите европейски стандарти. Технологията е надеждна и модерна. Примери за идентични инсталации в непосредствена близост или в самите населени места могат да бъдат открити в почти всеки голям град в Западна Европа - Париж, Копенхаген, Виена и Лондон - където има поне една инсталация за оползотворяване на алтернативно гориво от битови отпадъци. В Европа има над 500 инсталации за термично третиране на отпадъци, в които се използват около 100 милиона тона отпадъци, които се изгарят, вместо да се депонират. Част от тези инсталации обслужват индустрията, а други домакинствата за целите на централизираното топлоснабдяване. Количеството произведено алтернативно гориво ще спести депонирането на поне 300 000 тона отпадъци годишно. Отделно, изграждането на съоръжението ще доведе до създаването на преки и непреки работни места. Като цяло, проектът ще доведе до реализирането на една от най-големите производствени инвестиции в България за последните 20 години. Чрез спестяване на емисиите на метан от депонирането и избягване на запълването на откритите сметища в близост до населените места, ще се подобри допълнително качеството на въздуха и ще бъде подпомогнато устойчивото развитие на региона и на България. Наскоро представихте инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за пара, използваща алтернативни горива. Бихте ли разказали повече за този проект? Проектът е изцяло ориентиран да стимулира и насърчи използването на местни ресурси г-н Спирос Номикос, Изпълнителен директор на Солвей Соди инж. Тодор Николов, Директор проекти за енергиен преход в Солвей Соди

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==