Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

46 ИНФРАБИЛД 3'2022 ICT платформа регулира дебита и налягането според данните от водопроводната мрежа, за да повиши ефективността в мрежата и да минимизира консумацията на енергия. Модели за мониторинг в почти реално време Хидравличните модели представляват най-ефективния и жизнеспособен начин за прогнозиране на поведението на водоразпределителната система при широк спектър от условия на аномалии в търсенето и сривове в системата. Познаването на надеждни модели за краткосрочно прогнозиране на търсенето е от решаващо значение за разработването на такива хидравлични модели, които дават възможност в интелигентните водни системи да бъдат приложени правилни решения, взети в почти реално време. В допълнение, оптимизационните модели на работа в почти реално време ни позволяват да разширим решенията до интелигентни водни системи, за да подобрим ефективността на водната мрежа и да осигурим по-надеждни операции, разходна ефективност и екологични и социални спестявания, свързани със загуби. В моделите в почти реално време, моментът на събиране на данните е този, в който мрежовият модел се актуализира. Данните включват характерните параметри на помпи, клапани, налягане и дебит, както и часове на работа за най-ниски експлоатационни разходи. Целта е всяко оперативно решение да се вземе почти незабавно, за да се отговори на изискванията за ефективно водоснабдяване. Някои специалисти предлагат хибридна методология за актуализиране на моделите за търсене на вода. За тази цел се използва офлайн процедура като основа за модела за прогнозиране, който е съчетан с онлайн процес. Предложението постига както висока точност, така и способност за адаптиране към новите аномалии и тенденции в данните. Също така е предложен процес за контрол на грешки за своевременно циклично актуализиране на основния, офлайн модел, за да се гарантира максимална точност. Изчисления в облак, SCADA и ГИС Тези технологии са основни в мониторинга на интелигентните водни мрежи. Повечето обществени услуги за водоснабдяване използват SCADA системи за тяхното наблюдение, контрол и управление на данни. Тук се прилагат взаимно свързвани чрез интернет компютри и сървъри и се използват памет и капацитет за съхранение. В най-простата си форма облачните изчисления са нов стил на изчисление, при който ресурсите са динамично мащабируеми и виртуализирани, като се предоставят като услуга през интернет. ГИС играе важна роля в интелигентното управление на водите, предоставяйки списък на компонентите и тяхното пространствено описание. ГИС е жизненоважна за управлението на водните системи, тъй като позволява включване на пространствени компоненти в географски ориентиран модел, като по този начин се подобрява планирането и управлението на системата. Основното предимство на ГИС е, че тя изгражда симулация на реалността, базирана на системи за данни, създадени за събиране, съхраняване, споделяне, манипулиране, анализиране и представяне на информация, която е пространствено реферирана. Архитектура за интелигентна водопроводна мрежова система Както стана ясно, разработена е базирана на IoT архитектура за мониторинг на водата за подобряване на ефективността. Архитектурата включва слоеве от сензорни устройства, IoT вход, център за данни, за обработка и потребителски център с приложения за непрекъснат мониторинг. IoT рамката може да включва няколко слоя - сензорен, комуникационен, работен и слой за прогнозиране. Сензорите и разходомерите изпращат информация за параметрите на потока, налягането и качеството на водата до SCADA. Оптималното разпределение на сензори за налягане и разходомери се основава на местната топография, размера на водоснабдителната система и колебанията в качеството на водата във времето поради застаряваща инфраструктура, въз основа на исторически данни за качеството на водата. Във водоснабдителната система разходомерите, сензорите за налягане и други устройства за наблюдение са свързани чрез SCADA системата към центъра за анализ на данни. Данните от сензорите за дебит и налягане се използват за калибриране на хидравличния режим и за сравнение със симулацията в реално време на водопроводната мрежа. ГИС картографирането от своя страна предоставя пространствената информация за водната мрежа, а моделите за прогнозиране предоставят предупреждения за мрежовите условия, които могат да се използват за цялостно управление на активите, планиране на поддръжката и цялостната работа

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==