Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

42 ИНФРАБИЛД 1'2022 Използването на автоматизация в пречиствателните станции за води, гарантира оптимални нива на обработка с напреднали технологии за мониторинг и контрол. Собственият мониторинг на водите в пречиствателните станции има за задача, провеждане на лабораторни измервания и системни наблюдения на пречиствателните съоръжения за определяне на състоянието на входящите и изходящите води. Извършва се контрол за качество на резултатите, обработване, анализиране, визуализацияисъхраняване наинформацията. Собствениятмониторинг на пречиствателните станции за отпадни води включванаблюдаванипоказатели за количество и качество на водите, за екологично, химично и количествено състояние на водоемите, които са засегнати, както и средства и методи за тяхното измерване. Важни са също честотата и продължителността на наблюденията, включително времето на наблюдение. Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби, се извършват съгласно българските или международните стандарти. Действията по измерване и анализиране се извършват с технически средства и съдове, подлежащи на периодичен метрологичен контрол или калибрирани съгласно утвърдени работни процедури и методики за вътрешно калибриране. Всички методи за анализ, включително лабораторни, полеви и онлайн методи, използвани за целите на програмите за химичен мониторинг, трябва да са валидирани/верифицирани и документирани в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC17025 или други еквивалентни международно признати стандарти. Процедурата замониторинг, за установяване дали се спазват емисионните норми включва следните действия. Вземане на съставна представителна проба ототпадъчните води за период 24 часа и измерване на концентрацията на опасното вещество в тази проба. Измерване на количеството на изпуснатите отпадъчни води за период 24 часа. Измерване или определяне по изчислителен способ на количеството на произведеното, обработеното или използваното опасно вещество. Опростена процедура за мониторинг може да включва вземане най-малко на 2 еднократни проби от отпадъчните води запериод24 часа с интервал между тях не по-малко от 2 часа и измерване на концентрациите на опасното вещество в пробите. Средноденонощната концентрация се определя като средноаритметична от еднократните проби. Измерване на дебита на отпадъчните води по време на вземане на еднократните проби. Допустимите конМониторинг на пречиствателни станции за питейни води Изискванията към качеството на водата стават все по-строги, което изисква по-усъвършенствани системи за пречистване. Контролът на качеството на отпадъчните води включва мониторинг на състава и физикохимичните им свойства на входа и изхода на пречиствателните станции. Параметрите на системите за пречистване и обработка на водата могат да се наблюдават чрез ръчни методи или чрез автоматична измервателна апаратура. В статията ще разкажем за непрекъснатия експлоатационен мониторинг, за оценка на контролираните параметри на отпадъчните води, за видовете аналитичен контрол, за съвременния автоматичен контрол. ТЕКСТ инж. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==