Енергийна Ефективност | издание 2022г.

44 Енергийна Ефективност 2'2022 години, както и постоянна такава на над 45 висококвалифицирани оператора, след пускането є в експлоатация. Тук е и мястото да се спомене за ефекта, свързан с веригата по управление на отпадъци, който ще е много над цитираните нива и на този етап се равнява на над 1 000 - 1 200 нови работни места. Другият ефект е свързан с правилното обработване на отпадъците. Ако всеки един килограм отпадък се събере, сортира, обработи, така че да се отделят материалите за повторно използване /рециклиране/, органичната компонента, която ще послужи за производство на тор и/или биогаз, инертните материали, то остатъкът, който ще се равнява на около 350 грама от този 1 килограм, попада в категорията на алтернативните горива. Това ще доведе до спиране на депонирането на недобре обработени отпадъци, неконтролируемото гниене и отделяне на метан, който е над 25 пъти по-интензивен замърсител от отделените въглеродни емисии при изгарянето на алтернативни горива. Според наше проучване прилагането на един нормиран или стандартизиран подход при обработката на неопасните отпадъци, битови, търговски или индустриални, ще доведе до производството на около 350 000 тона нормиран RDF с добро качество, както и до спиране на прякото депониране на над 450 000 тона отпадъци в Североизточния регион на България, според някои статистически източници. Прилагането на подобен подход ще привлече инвестиции в този сектор, работни места и по-зелена среда в нашите общини. Отварянето и използването на нови депа за отпадъци е в противовес на идеята за осигуряване на устойчиво бъдеще за нашите деца и внуци, а този проект би допринесъл значително за решаването на проблемите с управлението на отпадъците в краткосрочен план. Нека разглеждаме правилното третиране на отпадъците като истинския заместител на изкопаемите и вносните горива, а не като боклук. Тук бих искал да припомня заложените пред страната цели до 2035 година: 55% рециклиране, 10% депониране и 35% алтернативни горива за термично третиране или изгаряне. Към днешна дата има производство на алтернативни горива в София, Варна и няколко по-малки инсталации в Южна България. Бихте ли обобщили значението на новото съоръжение за едновременното постигане на екологичните цели на компанията и целите, свързани с постигането на енергийна ефективност и независимост? Екологичният ефект е може би най-съществен и допълва икономическия и социалния ефекти, като се вписват изцяло в принципите на кръговата икономика- поради късия въглероден цикъл на алтернативните горива, прекият ефект от икономията на емисии, е оценен на 300 000 тона на година. Ако включим и използването на биомаса, този ефект може да достигне над 400 000 тона годишно. Проектът, който ще намали емисиите при производството на калцинирана сода и бикарбонат, е основополагащ за запазването на конкурентоспособността и последващото развитие на завода. Той се явява и катализаторът за реалното прилагане на принципите на кръгова икономика в региона и ще доведе до значителни социални, екологични и икономически ефекти на национално ниво. Надяваме се всички да погледнат обективно и с разбиране към предимствата на подобен проект - жителите на Девня и региона, нашите служители, администрацията на местно и национално ниво, инвеститорите и - да си пожелаем успех! Проект за енергиен преход на Dombasle energie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==