Енергийна Ефективност | издание 2022г.

Холдингът FIXIT GRUPPE, част от който е и ROFIX, се изправя пред това основно предизвикателство и поема своята социална отговорност. Заедно с марките FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL последователно се съгласуват стратегиите и действията в тази посока. Холдингът от водещи строителни марки се ръководи от насоките на Глобалния договор на ООН с неговите 10 основни принципа, като работи в съответствие със световнопризнатите критерии за опазване на околната среда и социално ангажираното управление (ESG). Като водещ производител на строителни материали в Европа, FIXIT GRUPPE вече ефективно допринася за намаляване на емисиите на CO2 с иновативните фасадни и вътрешни енергийноефективни системи. В бъдеще ще продължи да разширява този потенциал и да създава индивидуални решения според промените в търсенето. Дигитализацията в целия холдинг и използването на нови технологии помагат да се постигне това. Трансформацията и ориентирането към устойчиви икономики засягат всички области от веригата за формиране на крайна стойност на продукта - от доставката на суровини и материали, през развитието и производството до пускането на пазара и дистрибуцията. Това изправя 5-те марки, техните клиенти и доставчици пред големи предизвикателства. Целите на Холдинга в цяла Европа са амбициозни - работи се по прилагането им на пазарите с пакет от мерки. Чрез специално създадената т. нар. „Зелена книга“ се представя пред клиентите и партньорите стратегията за устойчиво развитие и се декларират дейностите ни в тази посока. FIXIT GRUPPE се ангажира активно с икономически активни и устойчиви действия, които: - не натоварват ресурсите толкова, че да ограничат способността им да се регенерират. - оказват възможно най-минимално въздействие върху климата и екологията. - опазват здравето и благополучието на служителите, клиентите и доставчиците. Доколкото е възможно в рамките на реалните икономически усилия, негативните влияния върху околната среда ще бъдат сведени до минимум. Позицията на ROFIX -това, на което наистина държи Марката е експерт в областта на дълготрайната и ефективна изолация на сгради и е водещ доставчик на устойчиви, здрави, минерални и рециклируеми фасадни, стенни и подови системи за бъдещето. Екипът є ясно заявява, че ще намали до 2030г. емисиите от парникови газове с още 10% на тон продадена продукция. Целите на ROFIX в посока устойчивост В контекста на силния холдинг FIXIT GRUPPE, австрийският бранд вече има отрицателен баланс на парникови газове* и следователно дейността му е благоприятна за климата. За по-нататъшно подобряване и повишаване на устойчивостта ROFIX си поставя следните цели: - До 2030 г. ще намали емисиите на парникови газове с още 10% на продаден тон продукти. - До 2023 г. повече от 90% от опаковъчни материали ще са оптимизирани в посока по-малко парникови газове. - До 2025 г. поне 30% от инвестициите ще са насочени в научноизследователска и развойна дейност върху особено устойчиви продукти. - От 2023 г. в целия холдинг FIXIT GRUPPE ще се въведат ясни правила за мобилна работа с цел намаляване на парниковите газове и ще повишим удовлетвореността от работата на служителите чрез практичност и по-добра координация. Тази част от Стратегията за устойчиво развитие, която касае служителите, до 2023 г. ще бъде имплементирана в ежедневната им работа и ще стане част от развитието им. Адаптирането към последиците от изменението на климата засяга всички нас, особено от начина, по който функционира строителният бранш във всяка страна. Времето за реакция и мерки е ограничено! Чрез своята „Зелена книга“, ROFIX ясно дефинира генералния план за следващите няколко години, спрямо който ще се измерва ефективността на действията на екипа на марката: постоянен контрол, адаптиране, пре-настройване, сътрудничество и диалог с всички участващи - на местно, национално и трансгранично ниво, както и с клиенти и бизнес партньори. Заедно е напълно възможно да намерим нови, устойчиви решения. Дългогодишен ангажимент на ROFIX към устойчиво бъдеще www.roefix.bg Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==