Енергийна Ефективност | издание 2021г.

9 Енергийна Ефективност 2021 Уважаеми г-н Алексиев, в началото бихте ли представили накратко облика на Агенцията за устойчиво енергийно развитие към днешна дата? Като изпълнителна агенция към министъра на енергетиката, дейността на АУЕР е от ключово значение при изпълнение на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги и като отговорна институция за тази дейност, работим усилено с всички заинтересовани страни. Поддържаме публичен регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и на тези лица, които извършват обследване на предприятия и външно изкуствено осветление. На последващ етап, извършваме контрол на обследванията за енергийна ефективност и изпълнението на мерките. Обвързани сме и с изпълнението на закона за възобновяеми енергийни източници и биогорива, като издаваме, гаранции за произход на енергията на производителите на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници. Извършваме дейности по прехвърляне и отменяне на тези гаранции, както и организираме създаването и поддържането на система за издаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Вече всички административни услуги на агенцията са електронни и има възможност за он-лайн подаване и получаване на информация. Имаме планове да подобрим значително комуникацията с потребителите и качеството на услугите. В началото на годината беше приета дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд. Бихте ли разказали повече за този проект? Тази стратегия е приложение към вече приетия Интегриран национален план енергетика климат. Тъй като сградите са голям потребител на енергия и имат значителен принос към емисиите на СО2 е необходим специален фокус за тяхното обновяване и повишаване на енергийната ефективност. В документа е направена оценка на необновения сграден фонд в България. Анализирани са неговите енергийни характеристики и са показани примерни варианти на пакети от мерки, които водят до висок клас на енергийна ефективност и икономии на първична енергия над 60%. Набелязани са стратегически приоритети и конкретни действия за преодоляване на съществуващи пречки и подобряване възможностите за обновяване. Изготвена е пътна карта за декарбонизация на сградите с цели за 2030, 2040 и 2050 г. Направена е и оценка на необходимия инвестиционен ресурс, който е значителен. Ясно е, че той не може да бъде осигурен само от държавата или европейски фондове. От съществено значение е създаването на финансови инструменти за привличане на частния капитал за постигане на поставените цели. В продължение на това, какви са целите на стратегията по отношение повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд? Какво е очакваното енергийно спестяване и в резултат на какви мерки може да се получи то? Определянето на етапните цели за обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд на страната е в съответствие с използвания в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. сценарий с допълнителни политики и мерки и отговаря на Мерките обхващат както сградната обвивка, така и системите за преобразуване на енергия в сградите Ивайло Алексиев изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==