Списание СТРОИТЕЛИ | брой 5, 2020г.

строители 77 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 5'2020 WWW.SYNCHRON-S.COM ɋɨɮɢɹ ɭɥ Ʉɪɚɤɪɚ Ⱥ ɬɟɥ V\QFKURQ V#V\QFKURQ V FRP ǯǨȁǰǺǨ ǵǨ ǮǰǪǶǺǨ ǰ ǰǴǻȁǭǹǺǪǶǺǶ ǽǾǼdzǸȀǶǾǮǻdz „ ȁǵǮǸǼǻȍǰǮǻdz „ ǶǵDZǾǮǴDzǮǻdz ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА ȻɆɋ ɂɇɀȿɇȿɊɂɇȽ ɋɨɮɢɹ ɭɥ ȿɥɢɧ ɜɪɴɯ ȼ ɬɟɥ ɮɚɤɫ H PDLO RI¿FH#EPV HQJ QHW www.bms-eng.net СМОЛИСТИ ПОКРИТИЯ ЗА ПОДОВЕ И СТЕНИ Бонита Ефект ЕООД Варна ул. Д-р Анастасия Железкова 11 e-mail: office@pavaresine.bg тел.: 0894 622 799; 0898 644 888 www.pavaresine.bg ƸƭǀƭƵưLJ Ưƨ Ʃưƺƨ ư ưƵƬƻƹƺƸưLJƺƨ София тел./факс: 02/ 974 00 88 GSM: 088 833 49 23 088 689 53 31 Център за професионално обучение Лицензия N 2014121130/30.05.2014г. Квалификационни групи (I–V) по електробезопасност Свидетелства за професионална квалификация Удостоверения за професионално обучение (ел. техници и ел. монтьори) Импеданс, заземления и мълниезащита, осветеност Трафопостове, ел. съоръжения (СРН, НН) Издаване на сертификати и протоколи Орган за контрол от вид “С” БДС ISO/IEC 17020:2012 60x60 см 3 см 35 кг/м3 РАЗМЕРИ ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНОСТ ДЕКОРАТИВНИ EPS ПАНЕЛИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==