Списание СТРОИТЕЛИ | брой 5, 2020г.

47 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 5'2020 събитие Липсата на достатъчно парко места не подминава и големите градове в България. Архитектурните бюра, проектантите и строителите все по-често са изправени пред решаване на пръв поглед невъзможната задача, как да осигурят паркирането на голям брой автомобили, в ограниченото пространство на големият град. Паркинг системите, които позволяват повдигане на автомобила или подреждане на автомобилите във вертикална посока, са решение за паркиране на голям брой автомобили, върху малка застроена площ. Следващото предизвикателство е да се постигне „независимо паркиране“ на автомобилите, при ниска инвестиция за съоръжението и строителните дейности. Решението тук е паркинг съоръжения тип “Puzzle Parking System”. При този тип съоръжения, паркирането на автомобилите се осъществява на входното ниво. Цялото управление на системата се основава на PLC система, осигуряваща автоматично управление. Системата размества автомобилите вертикално и хоризонтално, за да паркира /подреди/ автомобила във височина. Потребителите могат да вземат автомобилите си с въвеждането на персонален код или чрез прекарване на персонална карта, през слота за карти. Системата от своя страна автоматично сваля автомобила на изходното ниво. Тук отново електрониката и софтуерът оптимизират най-добрия начин за излизане на автомобилите. Гъвкавостта на този тип системи позволява изграждането на паркинг на 2, 3, 4 или 5 нива, без да се налага изграждането на шахти. Конфигурациите на тези паркинг съоръжения позволяват паркирането на автомобили с тегло до 2000кг. и височина до 1550мм. Има вариант и за превозни средства с тегло до 2500кг. и височина до 2050мм. По този начин се осигурява „независимо паркиране“ и възможност за монтаж в готови помещения/подземия, с достатъчна височина на тавана. Паркинг система от независим тип от Емвеко ` Çàâèñèìè ïàðêèíã ñèñòåìè ` Íåçàâèñèìè ïàðêèíã ñèñòåìè ` Íàïúëíî àâòîìàòè÷íè ðîáîòèçèðàíè ïàðêèíã ðåøåíèÿ. ÏÀÐÊÈÍà ÑÈÑÒÅÌÈ ÐÅØÅÍÈß ÇA ÏÀÐÊÈÐÀÍÅ È ÑÊËÀÄÈÐÀÍÅ ÍÀ ÂÑßÊÀÊÚ ÂÈÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==