Списание СТРОИТЕЛИ | брой 5, 2020г.

30 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 5'2020 строители изсушаване, разтваряне на циментовия камък, под действието на течни среди, дехидратация и намаляване на якостта на циментовия камък, под въздействието на високи температури, циклично замръзване и размразяване. Към физико-химичните се отнасят влиянията на ниско минерализирана вода, на разтворите на киселини, основи, соли, на разтворените във вода съединения, коитореагиратсминералите отциментовия камък, взаимодействието на циментовите алкални съединения със сиилициевия диоксид. Получените реакционни продукти се разтварят и се отстраняват от структурата, в резултат на дифузия на влага или се отлагат под формата на аморфна маса. Типичен случай е действието върху бетона на разтвори на киселини и магнезиеви соли. Друг вид физико-химични процеси са проникването на разтвори на соли и други съединения в бетона и кристализацията на реакционните продукти в порите с голямо увеличение на обема на твърдата фаза. Кристализацията на тези продукти създава вътрешни напрежения, които увреждат структурата на бетона. Типичен пример за корозия от третия тип е взаимодействието на бетона с разтвори на сулфати. Електрохимичните процеси, са свързани с нарушаване на сцеплението на бетона с армировката при стоманобетона. Методи за защита на бетона Според времето на въздействие, методите за защита на бетона се делят на първични и вторични. Първичните включват - компетентен избор на марка-клас, на бетон за изграждане на конструкции, които да са устойчиви на агресивна среда, правилно изчисляване на натоварванията върху конструкцията. Използване на химически добавки, които модифицират свойствата на бетона, с цел повишаване на корозионната му устойчивост и неговата защитна способност, по отношение на стоманената армировка, стоманени вградени части и свързващи елементи. Добавките могатда бъдатпластифициращи - увеличаващи, стабилизиращи-предотвратяване на разслояване, задържащи вода, както и регулиращи втвърдяването, плътността, порьозността и др. Използването на хидроизолационни добавки може да намали водо-циментовото съотношение и в резултат на това да намали обема на порите в бетона, като по този начин повиши плътността, якостта, водоустойчивостта, а също и дълготрайността на бетона. мосферата агресивни вещества - карбонати, сулфати, хлориди, както и честите цикли на замръзване-размразяване. Бетонът и железобетонът, като строителни материали, се характеризират с минерална капилярно-пореста структура. В резултатна агресивното атмосферно действие вътре в порестата структура се образуват кристали, чиито растеж води до появата на пукнатини. Така в резултат от въздействието на водата, солите и въглеродния диоксид, се получава корозия на бетона и железобетона и разрушаване на строителни конструкции. Затова защитата на бетонните ижелезобетонните повърхности е глобална задача при проектирането, изграждането и експлоатацията на строителните конструкции, използвани в съвременното строителство. Структура и корозия на бетона Бетоните са строителни материали получени в резултат на втвърдяване на внимателно смесена и уплътнена бетонна смес, състояща се от свързващи вещества - цимент, пясък, трошен камък и вода. В допълнение към основните компоненти, в бетонната смес могат да бъдат въведени допълнителни специални добавки. Бетоните са сред най-широко използваните материали в строителството, поради тяхната висока якост, надеждност и дълготрайност, при работа в сградни конструкции. След втвърдяване, бетонната смес образува бетон-конгломерат, където част от обема се заема от пори и капиляри с различна големина и в различни количества. Практиката, при експлоатация на бетонни конструкции, е показала, че в някои случаи, под влияние на физико-химичното действие на течните и газовите среди, бетонът може да бъде разрушен. Корозията на бетона се получава в резултат на проникване на агресивно вещество в неговата дебелина. Корозията е особено интензивна с постоянно филтриране на такова вещество през пукнатини или пори от бетон. Най-често агресивно влияние на външната среда върху бетона оказва прясната и минерализирана вода, комбинираното действие на вода и замръзване, редуващо овлажняване и изсушаване. Видове корозионни процеси в бетона В зависимост от вида на външното влияние, корозионните процеси в бетона се делят на физически, физико-химически и електрохимични. Физическите процеси са овлажняване и

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==