Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

66 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Р Е К Л А М А тични фибри изложени на същите условия и период отвреме, губят само 0.2%отексплоатационните си характеристики. Този фактор силно променя в положителна посока отношението на много строителни специалистити към приложенито на синтетичните фибри. Технология на армирането с фибри Необходимото количество фибри се добавя в готовата бетонна смес на бетоновия възел или на строителния обект. Препоръчителната дължина на фибрите не трябва да е по-голяма от максималния размер на пълнителя. Минималната дозировка зависи от преследваната за постигане строителна цел. Пет минути за разбъркване са достатъчни за пълното им смесване с бетоновата смес. Когато фибрите се добавят на строителния обект, те се изсипват в миксера на бетоновоза. Той също се върти с висока скорост около 5min при преди изливане или изпомпване на разтвора. От гледна точка здравословните и безопасни условия на труд се препоръчва на работниците, добавящи фибрите в бетонната смес, да са снабдени с ръкавици и очила за адекватна защита на очите Полипропиленовите и стоманенитефибри са една препоръчителна съставна част на всяка бетонова смес. С тях се постига значително редуциране на появилите се пластични деформации от температурните промени, съсъхването и пълзенето. По този начин се ограничава, проникването на вода и соли в бетона, както и дълбочината на карбонизация. Намаляват се рисковете за корозия на циментовия камък и се гарантира дълъг експлоатацонен период на строителната конструкция. Използването на синтетичнифибри е свързано и със значителни икономии на разходи за складиране, инсталиране и транспорт. При производството и приложението им нивата на отделения в атмосферата въглероден диоксид са с 70% по ниски в сравнение с тези отпроизводството на стоманените фибри. Независими изпитвания, проведени в Австралия, показват, че напукани плочи от армиран със стоманени фибри бетон, тествани една година след като са изложени на въздействието на природните стихии, губят над 45% от способността си да поглъщат енергия, сравнено с измервания на 28-мия ден. Същите плочи, армирани със макросинтеwww.welde-lessocenter.com ˁ̡̨̣̌̔̏̌ ̍̌̌̚ Ͳ ˁʽˇʰ˔ Ͳ ̡̏͘ ʽ̶̨̛̬̣̦͕̌̔̏ ̱̣͘ ʽ̨̡̪̬̭̌ ̡̬̖̌ ϯ͖ ̯̖̣͗͘ ϬϮͬϵϭϳϴϲϭϰ͕ ϵϭϳϴϲϭϲ͖ ̴̡̭̌͗ ϬϮͬϵϭϳϴϲϭϱ ˁ̡̨̣̌̔̏̌ ̍̌̌̚ Ͳ ʥ˄ˀʧʤˁ Ͳ ˁ̖̖̬̦̏̌ ʿ̨̛̬̥̹̣̖̦̌ ʯ̨̦͕̌ ̱̣͘ ʶ̬̜̖̖̬̦̌̌̚ ̯̖̣͗͘ ϬϱϲͬϴϳϱϬϭϮ͖ ̴̡̭̌͗ ϬϱϲͬϴϳϱϬϭϯ ˌʿlzˀʿʸʤ˃ ˁˎˁ ˁʰ˃ʽ lzˇlzʶ˃ ʯʤ ʿʽlsʽʦlz ʻʤ ˃ʽʦʤˀʻʰ ʤʦ˃ʽʺʽʥʰʸʰ ʰ ˁˉlzʻʰ ˀ̥̖̬̌̚ ϭϮϱϬ̵ϮϱϬϬ ̥̥ ls̛̛̖̖̣̦̍͗ ϭϮ͕ ϭϱ͕ ϭϴ͕ Ϯϭ͕ Ϯϰ͕ Ϯϳ ̛ ϯϬ ̥̥ ʽ̯ ˃̨̨̪̣̌ ̨̨̖̥̦̍ ̨̯̖̣̐ ϱϬϬ ̡̥̐ͬ͘ϯ ʽ̯ ʥ̬̖̌̚ ʦ̨̦̭ ̨̯ ˀ̛̱̭́ ̨̨̖̥̦̍ ̨̯̖̣̐ ϲϳϬ ̡̥̐ͬ͘ϯ ˁ˄ˀʽʦ͕ ˁ˄ˌlzʻ ʰ ʰʺʿˀlzʧʻʰˀʤʻ ʰʧʸʽʸʰˁ˃lzʻ lsˎˀʦlzʻ ʺʤ˃lzˀʰʤʸ Ͳ ̛̯̣̪̌ Ͳ ̛̬̖̐̔ Ͳ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ Ͳ ̛̭̣̖̪̖̦ ̛̬̖̐̔ Ͳ ̡̛̻̭̔ Ͳ ̛̣̖̯̏ Ͳ ̨̨̪̔̏̌ ̡̛̦̭̯̣̌̌ Ͳ ̛̣̥̪̖̬̌́ ʽʥʰʶʻʽʦlzʻ ʦʽlsʽ˄ˁ˃ʽʱˋʰʦ ˌʿlzˀʿʸʤ˃ ls̛̛̖̖̣̦̍ ̨̯ ϰ ̥̥ ̨̔ ϯϬ ̥̥ ˃̨̨̪̣̌ Ͳ ̨̨̖̥̦̍ ̨̯̖̣̐ ϱϬϬ ̡̥̐ͬ͘ϯ ʥ̬̖̌̚ Ͳ ̨̨̖̥̦̍ ̨̯̖̣̐ ϲϳϬ ̡̥̐ͬ͘ϯ lsˎˀʦlzˁʻʽ Ͳ ʦʸʤʶʻlzˁ˃ʰ ʿʸʽˋʰ ;lsʦʿ ʰʸʰ ˇʤʯlzˀͿ ˈʰlsˀʽˇʽʥlzʻ ˁ˃ˀʽʰ˃lzʸlzʻ ˌʿlzˀʿʸʤ˃ „WELDE FILM ROBUSTA“ ˀ̥̖̬̌̚ ϭϮϱϬ̵ϮϱϬϬ ̥̥ ls̛̛̖̖̣̦̍ ϭϮ͕ ϭϱ͕ ϭϴ ̛ Ϯϭ ̥̥ ʦ̨̙̦̌͊ ˌ̪̖̬̪̣̯̻̯̌ ̖ ̸̪̬̖̦̦̖̦̔̌̌̚ ̌̚ ϯϬ ʹ ϱϬ ̶̡̛̻̣̌ ̦̌ ̨̨̬̻̺̖̥̭̯̍̌͘ ˃ˀʰˁʸʽʱʻʰ ʶʽˇˀʤʮʻʰ ʿʸʤ˃ʻʤ ŽĸĐĞΛǁĞůĚĞͲůĞƐƐŽĐĞŶƚĞƌ͘ĐŽŵ ďƵƌŐĂƐΛǁĞůĚĞͲůĞƐƐŽĐĞŶƚĞƌ͘ĐŽŵ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==