Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

60 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители да се появят от съсъхването при изпаряване на течната фаза. Опитно е установено, че при дисперсно армиране на бетона с фибри пукнатинообразуването се свежда до минимум. Съвременна тенденция е приложението на индустриалните бетонни настилки да се изпълняват като дисперсно-армирани с използване на фибри. Основни компоненти на стоманобетона Традиционният стоманобетон се състои от два материала – бетон, получен от свързването и втвърдяването на разтвор от цимент, пясък и трошен камък и армировка, направена от стоманени пръти. Така двата материала взаимно се допълвати стоманобетонната конструкция е едновременно устойчива на натиск и на опън. Ако единият от двата компонента загуби своите качества, цялата система започва да се руши. Разпределителната стоманена армировка за поемане на напреженията от съсъхване е разположена линейно в едно или две направления. Съсъхването е процес, протичащ в целия обем на бетона. С армировъчните пръти се поемат само част от възникващите напрежения и в бетона се появяват пукнатини. Предимства на фиброармировката Дисперсното армиране предствлява равномерно пространствено разпределение в целия обем на бетона на огромно количество влакна-фибри Бетонът е най-често изпозваният строителен материал. Той се характеризира с качества като голяма якост на натиск, коравина, ниска електропроводимости ниска токсичност. Позволява изпълняване на разнообразни форми, както в заводски условия, така и на строителния обект. Но две негови качества му пречат да бъде идеалния конструктивен материал. Това са неговата крехкост и малката му якост на опън при огъване. Традиционният начин за преодоляване на тези недостатъци е използването на стоманена армировка за поемане на опънните напрежения и увеличаване на пластичността. Но дори с прътова армировка бетонът не може да се предпази от образуване на пукнатини. Последните могат да са следствие на напрежения от външно натоварване, на вътрешните напрежения, породени отструктурните преобразувания, които протичат в бетонната смес при превръщането й в твърд материал. Пукнатини в бетона могат Преди хиляди години, в древен Египет и Рим, се популяризира използването на влакна като средство за подобряване на качествата на строителните материали. Египтяните са използвали нишки от слама, за да повишат якостта и жилавостта на тухлите от глина и кал. Така, с употребата на различни влакнафибри, се постига по-голяма здравина и дълготрайност на строителнните смеси. В днешното промишлено строителство армирането с фибри е изключително ефективен и лесно приложим метод навсякъде, където се работи с бетон и циментови разтвори. ТЕКСТ инж. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ Фибри за армиране и укрепване на бетон

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==