Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

строители 79 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 Непопълнени талони не се обработват Талоните изпращайте на: София 1680, п.к. 110 или попълнете online на www.stroiteli.elmedia.net ДА, бих искал да подновя абонамента си за СТРОИТЕЛИ ДА, бих искал да заявя желание да получавам СТРОИТЕЛИ име и фамилия e-mail web сайт п.код населено място / п.код П.К. ул. №/ ж.к. бл. вх. ет. ап. фирма/организация заемана длъжност СЛУЖЕБЕН АДРЕС: г-н г-жа дейност на фирмата отрасъл за 2018 Бележки: довършителни работи електроинсталации груб строеж изолации ОВК системи фасади и дограма инструменти осветление строителна техника ВиК системи системи за сигурност ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ: Можете да предложите и ваши колеги, които имат интерес да получават и четат списание СТРОИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ талон за ȼɟɤɬɨɪ ɈɈȾ ɉɪɨɦɢɲɥɟɧɚ ɡɨɧɚ ³Ɍɪɨɹɧɫɤɨ ɩɨɥɟ´ Ɍɪɨɹɧ ɩ ɤ ɬɟɥ ɦɨɛ YHFWRUBWU#DEY EJ ZZZ YHFWRU EJ ISO 9001:2015 ɉɈɅɂɆȿɊɇȺ ɊȿɅȿɎɇȺ ɂ ȽɅȺȾɄȺ ɆȺɁɂɅɄȺ ɉɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚ ɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɚɬɟɤɫ ɢ ɮɚɫɚɝɟɧ ɛɨɝɚɬɚ ɝɚɦɚ ɰɜɟɬɨɜɟ ǽǾ POWDP1510 POWDP3510 20V-40V батерии POWDP2010 POW7575 БЕЗЧЕТКОВИ ЯПОНСКИ МОТОРИ МАБУЧИ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==