Списание СТРОИТЕЛИ | брой 3, 2018г.

10 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 3'2018 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 10 СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА ДАНФОСС БЪЛГАРИЯ И ВИТУМБИЛД ДанфоссБългария, сегмент Отопление, организира заедно с един отводещите си партньори в сферата на електрическите отоплителни системи Витумбилд съвместен семинар. Той се проведе на 11 и 12 април. Семинарът бе проведен с участници от Практикер България. Семинарният ден започна с уводна презентация на за дейността на Данфосс в България и цялостното портфолио от продукти и решения в областта на електрическото и водно отопление, представена от инж. Боян Кусаров, Търговски директор на сегмент Отопление за България. Димитър Милев, управител на фирма Витумбилд представи всички решения за електрическо подово отопление и системи за защита от лед и сняг с търговска марка ДЕВИ, предназначени специално за магазини от типа „Направи си сам“. Участниците бяха запознати и с новите тенденции, нормативни уредби и регулации, влезли в сила от началото на 2018г. за държавите членки на ЕС. След семинарната част започна и практическата такава. На четири специално изготвени мострени установки бе демонстриран монтаж на електрическо подово отопление, както и монтаж на нагревателни кабели в олуци и водосточни тръби. Практическите занимания се проведоха под ръководството на техническите специалисти на Витумбилд. Под формата на съревнование участниците в семинара бяха разделени в отбори и сами извършиха монтаж за двете приложения, а на най-бързите и най-сръчни отбори и колеги бяха раздадени и награди. ИЗМЕРИТЕЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМЯВАНЕ И СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ПОЧВАТА ОТ ЛОКАТОР-К GEO 416 е професионален, иновативен уред за измерване съпротивлението на заземяване по стандартен 3-точков метод, типичен за индустриални електрически инсталации, включващи единични заземителни колци и повече или по-малко обширни заземителни мрежи. Уредът може да се използва и за 2-точкови измервания (при достъпни спомагателни метални части), възможност изключително важна за сградни инсталации, при които 3-точковият метод не е приложим по логистични причини. GEO416 прави тестове в голям измервателен диапазон (до 50 k) с ток на изпитване с висока честота, с цел определяне и елиминиране смущенията от паразитни напрежения в инсталацията. Функции на уреда: 3-точково измерване съпротивление на заземяване; 2- точково измерване съпротивление на заземяване; 4- точково измерване съпротивлението на почвата; Широк измервателен обхват (50 k); Измерване на паразитни напрежения; Автоматична калибровка на съпротивлението на измервателните проводници; Памет за резултати от измерванията; Контекстна помощ на дисплея. ПАЙП СИСТЕМ Е ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДВА ИНОВАТИВНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСА Пайп Систем реализира два иновативни и модерни жилищни комплексa като главен изпълнител. Проектите са инвестиция на GreenLife City Homes и са позиционирани в две от горещите точки в София. Целта е изграждане не само на уютен дом, но и развиване на една среда, предоставяща богат набор възможности за комуникация. Жилищен комплекс Vita Verde съчетава модернa архитектура и качествено строителство. Комплексът се намира в столичния квартал Витоша, разположен в полите на планината и едновременно с това с бърз достъп до бул. Симеоновско шосе. Vita Verde се състои от три сгради, всяка от които с по два входа и четири жилищни етажа и общо РЗП 10 500 кв.м. Комплексът е насочен към модерния съвременен човек, който търси комфортен и уютен дом с очарователна гледка и връзка с природата. Жилищен комплекс Нова Дружба се намира в един от най-добре развитите столични квартали с изключително добра локация. Комплексът се състои от няколко сгради с общо РЗП 25 000 кв. м. Районът е с добре изградена пътнотранспортна инфраструктура. В централната част на квартала е разположено езеро с парк, което през лятото е удобно място за отдих и разходки. Проектите, към които Пайп Систем се фокусира, са предназначени за модерните млади хора и спомагат за една по-добра градска среда. ʿ̨̨̨̨̯̔̏ ̨̨̛̯̪̣̖̦̖ ̖ ̦̜̌Ͳ̨̨̨̥̖̬̦̯̔ ̛ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦ ̨̨̨̛̯̪̣̯̖̣̦ ̛̬̖̹̖̦̖͕ ̡̨̨̖̯ ̵̛̯̖̍ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̛̭ ̛̪̬̖̭̯̯̖̔̌̏͊ ʺ̨̙̖̯̖ ̔̌ ̛̛̦̭̯̣̬̯̖̌̌ ̨̨̛̯̪̣̯̖̣̦̯̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ s/ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̨̯̏̌ ̛̣̔̌ ̨̛̭̯̬̯̖ ̨̦̏̌ ̡̻̺͕̌ ̛̛̣ ̛̪̬̯̖̌̏ ̨̬̖̥̦̯ ̦̌ ̨̛̛̙̣̺̖̯ ̛̭͘ ʿ̛̬ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱́ ̸̨̪̬̖̪̬̻̥̖̏̌ ̡̛̯̻̦̯̖ ̨̭̥̌ ϯ ̥̥ ̨̛̭̥̣̖̪̺̌̌̏̌̚ ̭̖ ̛̦̬̖̯̖̣̦̌̐̏̌ ̨̨̡̛̬̐̚ s/ŚĞĂƚ ̛ s/ĐŽŵĨŽƌƚ͕ ̡̨̨̛̯ ̵̛̯̖̍ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̨̛̥̦̯̬̯̖̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̔̏ ̵̻̬̱̏ ̭̯̬̯̌̌̌ ̨̨̪̔̏̌ ̡̛̦̭̯̣̌̌͘ ʰ̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̯̖̐ ̡̨̛̖̣̖̯̬̦̦ ̨̛̯̖̬̥̭̯̯̌ ̨̯ ̛̭̖̬̯́̌ s/ƌĞŐ ̶̨̛̪̬̖̦̚ ̱̪̬̣̯̌̏́̏̌ ̛̭̭̯̖̥̯̌̌ ̛ ̨̛̭̱̬̯̐́̏̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̨̨̱̭̯̔̍̏ ̛ ̴̡̨̨̥̬̯͕ ̨̦ ̛ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̚ ̦̥̣̯̌̌́̏̌ ̵̨̛̬̯̖̌̔̚ ̛̏ ̌̚ ̨̨̛̯̪̣̖̦̖͘ www.devi.danfoss.com/bulgaria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==