Списание СТРОИТЕЛИ | брой 7, 2015г.

42 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 7'2015 строители Р Е К Л А М А по-специално – ЕсоMaterial 1.0/2009. Знакът ЕсоMaterial, който получава продукцията, съответстваща на този стандарт, потвърждава безопасността на материала за човека и обкръжаващата среда. Зеленият дом – изгодна инвестиция и комфортен живот Сградите, построени в съответствие с принципите на зеленото строителство, са най-търсени и купувани от гледна точка на възвръщането на инвестициите, тъй като за собствениците и арендаторите на помещения въпросът за икономията е преди всичко въпрос на икономия на топлина, електричество, вода и други ресурси. Собствениците на зелени жилища изразходват за тяхната поддръжка 3-4 пъти по-малко средства, отколкото собствениците на обикновените жилища. Цената на такова жилище не е много по-висока. Важното е, че не винаги екологичността и безопасността означават големи загуби. Напротив, прилагането на съвременните материали позволява да се икономисва още на етапа на строителството. И увеличаването на цената на зеления дом е обусловено нетолкова отголямата му себестойност, колкото именно отизгодата от неговото ползване Така, 1 куб.м изделие от каменна вата в конструкцията на стената е равностоен по топлоизолационни свойства на 1100 глинени тухли. За организацията на производството на тази тухла ще са необходими 7 пъти повече относителни капиталовложения, отколкото за отоплителя, а обемът на готовата подукция ще бъде 20 пъти по-голяма. Доста повече ще бъде и използваното гориво за производството натухлите, съответно и огромната разлика в цената натезиматериали и в обема на работата по монтажа. Т.е. това качество, което е важно за обезпечаване на безопасността на материала за обкръжаваобработка не става опасен за здравето и обкръжаващата среда. За оценка на всички тези показатели са разработени национални и международни нормативи, които с течение на времето стават все по-строги. Ще отбележим, че покрай държавните стандарти за безопасност на материалите, съществуват и по-строги системи за доброволна сертификация и ɏɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɧɚɪɟɞɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ ɨɬ ɫɬɨɦɚɧɟɧɚ ɥɚɦɚɪɢɧɚ ɫ ɩɨɥɢɟɫɬɟɪɧɨ ɩɨɤɪɢɬɢɟ Ɇɨɧɬɚɠ ɜɴɪɯɭ ɧɨɫɟɳɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɹɬɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɫɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɋɢɫɬɟɦɧɨ ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɴɪ ɧɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɇɚɞ ɰɜɟɬɨɜɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɇɚɞ ɝɨɞɢɧɢ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɰɜɹɬ Ȼɸɞɠɟɬɧɚ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɫɚɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɚɧɟɥɧɢ ɠɢɥɢɳɧɢ ɫɝɪɚɞɢ ZZZ YDVURR¿QJ FRP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==