Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

79 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 сградни инсталации Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А стандартизационни документи и тези на производителя. Според Наредба за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, на собствени непрекъснати измервания подлежат следните вредни вещества в случаите, когато масовите потоци превишават съответните стойности: серен диоксид – за над 50 кг/ч., азотни окиси - 30 кг/ч., въглероден окис – 100кг/ч., флуор и флуороводород – 0,5кг/ч., хлороводород – 3кг/ч., сероводород – 1кг/ч., прах и сажди – 10кг/ч. Това означава, че източниците с масови потоци над посочените, са задължени от закона да извършват постоянен собствен мониторинг на съответните замърсители, изпускани с отработените газове. По аналогичен начин е регламентиран и задължителния постоянен мониторинг за органични вещества. Най-ефективното решение За оценка на емисиите се използват различни методи, които се отличаватедин отдруг по сложност, точност и цена. Сред тях са непрекъснат мониторинг на емисиите, проверка на източника, материален баланс, емисионнифактори, емисионни модели и инженерна преценка. Най-точна количествена оценка може да се получи на база на системи за непрекъснат автоматизиран мониторинг. Те измерват непрекъснато в реално време параметрите на изпускания в атмосферата поток – дебит, температура, налягане, съдържание на вредни вещества. Често към тях се монтира и „метеорологична клетка”, която непрекъснато анализира и записва данни за състоянието на атмосферата –температура, направление и сила на вятъра, налягане, влажност, слънчево греене и други, тъй като те са от съществено значение за преобразуването и разпространението на замърсителите, и така служат за информация в екологичното моделиране и планиране. Когато тези измервания се осъществят за достатъчно дълъг период (за една или повече години), получените данни позволяват да се определят с голяма точност както минималните и максимални нива на емисиите за този период, така и средните нива при нормална експлоатация на източника. Най-общо предимствата на метода с автоматичните системи за постоянен мониторинг се състоят в измерване на концентрациите на замърсяващи вещества при различни условия на работа на инсталациите в постоянен режим, което го прави най-представителен. Практики от страната ни В България се използват следните методи за емисионен и имисионен контрол на въздуха в автоматичните системи за мониторинг: за серен диоксид и сероводород – ултравиолетова флуорес-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==