Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

77 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 сградни инсталации Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А жен единствено със системите за мониторинг. Те служат за получаване на своевременна, представителна, достоверна и точна информация за текущото състояние, тенденциите и прогнозите за качеството на атмосферния въздух. Наблюдението и събирането на информация в системите за мониторинг става в две направления. Първото следи за спазване на норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества - ПДК в атмосферния въздух на населените места (фоновото замърсяване, известно още като имисии на вредни вещества) и е ангажимент на държавата. Второто наблюдава емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Те се сравняват със законово установени норми за допустими емисии (НДЕ), които производствата трябва да спазват. Емисионният мониторинг е задължение на промишления сектор. Така че, както държавата, така и производствата са длъжни да използват системите за мониторинг, с оглед предотвратяване или ограничаване на възможните въздействия на атмосферните замърсители върху околната среда, както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве. Системите за мониторинг на качеството на атмосферния въздух са и единствения начин да се установи контрол над глобалното затопляне. Напоследък както на държавно, така и на промишлено ниво най-модерният и ефективен метод за осъществяване на мониторинг на въздуха е този с използване на автоматични системи за мониторинг. С тях се получава достоверна, представителна и пълна информация в реално време за източниците на замърсяване, вида и количеството на основните атмосферни замърсители, състоянието на въздуха и динамиката му. Автоматичните системи за мониторинг на емисии стават особено актуални след като България влезе в Европейската схема за търговия с квоти на емисии от парникови газове. Какво ни дават мониторинговите системи? Мониторинговите системи за въздуха всъщност представляват автоматизирани системи за наблюдение, оценка, анализ и управление на качеството на атмосферния въздух. С тях се изготвя и поддържа база от данни за източниците на замърсяване, пречиствателните съоръжения и тяхната ефективност. Осигурява се достоверна информация за количеството на емитираните вещества. Такаможе да се прецени, дали предприетите мерки за намаляване мащабите на замърсяване са ефективни. Регистрира сетекущото състояние в реално време и във всеки един момент може да се установи дали има превишаване на нормите. Ако такова има, това е основание за налагане на

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==