Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

74 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 сградни инсталации извън жилището. Тъй като в Меса Дел Сол са възприели подхода за създаване на “цялостни системи” като частотстратегията за устойчиво развитие, тяхната програма за опазване на водните ресурси признава и взема под внимание взаимовръзките между всичкижизненоважни ресурси. Например производството на електричество използва значителни количества вода, найвече за охлаждане на оборудването. Планиране на цялостни системи за водни ресурси Зада лансираподхода за създаваненацялостнисистемипоначина, покойтотойсеизпълнява в Меса Дел Сол, EDAW|AECOM е разработила собствен „Интегриранмодел за устойчиви системи” (SSIM), инструмент за много системно планиранеизаекологичнаиикономическаоценка, създаден на базата на най-новите технологии и предназначен за големи многофункционални проекти. Организиран около централни теми катоводниресурси, мобилност, енергия, строителнитехнологии, социално-културнифактори, екология иемисиинапарникови газове, моделът SSIM позволява оптимизиране на всички аспекти на екологичното, икономическо и социално благосъстояние. Модулът за водни ресурси на програмата SSIM дава възможност на инженерите ефективно да включат устойчивите стратегии за системите за потребление на вода за домакински нужди в по-всеобхватен проектен модел за водните ресурси. Типичният процес включва решения за задържане на обемни количества валежна вода, за ефективно използване на водата в домакинствата и извън тях и задържане и преработка на отпадните води. Изследват се възможностите, които предлагат конкретните условия, за осъществяване на тези решения. Екипът за опазване на водните ресурси прилага модел за баланс на водните ресурси в рамките на подхода за „цялостни системи” за оценка на стратегиите за опазване и повторно използване на водата и за набелязване на комбинация от мерки с оптимално съотношение на полза и себестойност. Екипът предлага алтернативни стратегии за намаляване на потреблението на вода, илюстриратяхната ефективности изработва анализ за ползите и разходите, в който се посочва процентътна намаляване на водното потребление. Тази информация се включва в модела SSIM и се синтезира в оптимизирана базисна програма за намаляване на потреблението на вода и енергия, както и на отделянето на емисии от въглероден диоксид. зи естествено сух район зависи до голяма степен от ефикасността на използването на водните ресурси; така че възприемането на подхода за “цялостни системи” с цел отговорно и интелигентно използване и възстановяване на водните запаси и минимизирането на потреблението на питейна вода е от изключителна важност. Втази перспектива разумното управление на водните ресурси се превръща в ключов фактор за развитие. В процеса на планиране на Меса дел Сол на събирането и рециклирането на оттичащите се и отпадни води не се гледа като на задължение, а като на ценен потенциален ресурс. Целите на програмата за опазване на водните ресурси на Меса дел Сол са следните: • Изясняване на връзката между водата и енергията; намаленотопотребление и преработка на водата спестява енергия. • Минимизиране на недиректното използване на вода, най-вече чрез спестяване на енергия. • Възприемане на всички водни източници, включотелно дъждовните и отпадните води, като ценен ресурс. • Задържане на валежната вода на място, доколкото е възможно, за употреба или за инфилтрация към подпочвените води. • Минимизиране на потреблението на вода в домакинството и извън него. • Използване на питейна вода, само когато е абсолютно необходимо. • Минимизиране на потребяваните количества вода чрез многократно използване на водата, доколкото е възможно. • Контролна система, която да гарантира, че всяко количество вода, което напуска мястото, е било преработено и използвано повторно. Главният показател в програмата за опазване на водните ресурси е използването на питейна вода главно за домакински нужди. (Възможно е, въпреки това, част от питейната вода да се насочва за други нужди извън домакинството.) Службата по водоснабдяване в района е установила дневно разпределение на вода от 75 галона на човек, което е значително по-малко от обикновеното потребление на вода за домакински нужди. Едно типично домакинство, оборудвано с необходимите инсталации за спестяване и повторно използване на вода би следвало да потребява от 40 до 50 галона на човек на ден вътре в жилището. Останалото количество може да се използва навън, но дори и тогава то се изразходва по-икономично от традиционния начин на използване на водата

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==