Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

40 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А предполага в повечето случаи дълбоко фундиране и често наподобява по свойствата си на плаващи пясъци; - глинест терен – в сухо състояние служи като добър фундамент, във водонаситено състояние и при малка плътност в случай на измръзване на почвата силно се издува и променя обема си. Най-добри като основа са фундаментите от еднороден минерален терен без наличие на торф или валуни с големи размери и с дълбоко разположени подпочвени води. На такъв терен при правилно разпределение на натоварването, фундаментът получава равномерно разпределение на влагата. От основата трябва да се отделят различните нееднородни примеси (органични материали, валуни и други разнородни образувания). Видове фундаменти Видовете фундаменти се избират по големината на натоварванията, чувствителността на самата конструкция на сградата, качеството на терена при основата, опасносттаотвъздействиетона леда, използваните материали. Голямо значение има и предполагаемото време, за коетоще се експлоатира активно изгражданата сграда. Най-общо, експлоатационният срок на различните фундаменти може да определи по следния начин: ивични стоманобетоннифундаменти -150 години, бетонни пилоти - 30-50 години; дървени пилоти – 10 години. Ивичниятфундамент се поставя обикновено под сграда с по-тежки стени (бетонни, каменни, тухлени и др.) или с тежки покриви. Той се полага под всички външни и вътрешни основни стени. Наличието на мазе под сградата или на гараж или приземен етаж правят просто необходим изборът на този тип фундамент. Изгражданетона обитаем приземен или подземен етаж е целесъобразно при сгради с голямо околно пространство и добре отводнен терен. на свлачища, ерозия, промяна в обема при замръзване и размразяване на почвата. Оценката на терена може да се направи само след прецизни геоложки проучвания, извършени от специализирани организации. При отсъствие на такива данни и при необходимост от самостоятелно изследване на терена на строителната площадкатрябва да се изрови шурф или да се сондира изкоп. По време на изкопните дейности (зашурфа) е необходимо да се обърне особено внимание на почвения или насипния слой, тъй като по правилоте не се използват в качеството на основи. Освен това, е необходимо да се установи нивото и вида на подпочвени води. Класификация на земната основа Накраткотеренътза строителствоможе да се характеризира по следния начин: - скален и отломъчен – здрав, не се размива и не се разширява при замръзване на почвата, ако не съдържа глинени и пясъчни частици; - песъчлив терен – може да служи за добра основа; - дребнозърнест и прахообразен – може да се използва в качеството си на основа, но

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==