Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

14 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 строители предназначение. За цялата наредба е характерно, че тя налага Европейските стандарти, а те самите са така създадени, че различните системи за аварийна и пожарна безопасност да работят в синхрон. Системите за димоотвеждане са една малка част от цялата система, но те са синхронизирани по същество от самите стандарти, а наредба допълва този синхрон. Въвеждатсеизключителноновипонятия за строителната индустрия като напр.: димни бариери, точки за свеж въздух като елемент от една цялостната система. САМЕНТ може да осигури всичко в един цялостен пакет, така че нашият клиент да получи функционираща димоотводителна система. Подготвени сме и като продължаваме с някои разработки, които са ориeнтирани в ценово и качествено отношение към спецификите на българския пазар и които до септември месец ще бъдат готови. От една страна са тези промени в количествено и качествено отношение, от друга страна е налице вече по-сложния процес напроектиране, на инженеринг, задължително е изискването за след продажбен сервиз. Напрактикавсички системи, които иматотношение къмсграднатабезопасност,предстоятнай-малковеднъжв годинадабъдатсервизираниитяхната функционалност да бъде доказвана с протокол. САМЕНТ има цяло направление за подобна дейност. Повечето от големите проекти, в които сме участвалипрезминалата годинаимат такъвсервизенпакет.Можедасекаже, че фирма САМЕНТ е изпреварила тези промени с две години. Какви са вашите очаквания за посоката на развитие на пазара? В момента имам усещането, че пазара се преподрежда. Отедна страна намалена от към възможности индустрия, липса на обекти, изключително засилена конкурентност. От друга страна са на лице, както вече коментирахме, по-ясните правила и регламенти, нови наредби. Нужен е диалог между фирмите и инвеститорите, защото липсата на такъв води до генериране на разходи без възвращаемост. Ако погледнемедностранно на процесите ще видим само засилена конкуренция, сваляне на цени, разбира се за сметка на качеството, и най-вече в посока не реализиране на енергийно ефективно решение. Ако погледнем глобално, всяка фирма има за изпълнение и социални ангажименти, които не трябва да се пренебрегват. Аз лично считам че самокомплексния подходводидоедин държавнически поглед върху бизнеса и изпълнение на социалните ангажименти, които всяка една фирма има, в частност и фирма САМЕНТ. Да участваш по един правилен начин в процеса на формиране на пазара, формиране на разбиранията на нагласите на участниците на пазара, това е един отговорен акт и ние от САМЕНТ го правим и ще продължим в тазипосокаипрез следващитегодини. Това сапредизвикателства, коитоще стоят пред нас и през следващите две години. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==