Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2022г.

45 ИНФРАБИЛД 6'2022 водна инфраструктура Р Е К Л А М А когато са монтирани в подземни зони. Специализиран софтуер за навигация помага за проектиране на най-ефективните маршрути за отчитане, като по този начин спестява разходи за гориво и труд и намалява въглеродния отпечатък. Използването на AMR генерира огромен непрекъснат поток от данни, които трябва да се обработват правилно, преди да бъдат постигнати ползите от прилагането на аналитични инструменти към този поток от данни. Необходима е и мащабируема комуникационна архитектура за справяне с голямото количество възли в интелигентната комунална мрежа. Чрез активираненаавтоматичноотчитане на измервателния уред с използването на интелигентни електромери, комуналните компании получаватняколко предимства. AMR им позволява да внедряват автоматизирани системи за фактуриране, да наблюдават предлагането и търсенето в реално време, да предоставятдистанционно управление на измервателните уреди, да откриват кражби и неизправности. AMR системата може също да бъде разширена, за да измерва не само количеството на водата, но и нейното качество. Когато възникне недостиг на вода, комуналнида се предадат в облак или да се съхраняват на компютър (например таблет). Това предлага две решаващи предимства: вече не са необходими срещи с клиенти и достъп до апартаменти или офиси. Усъвършенстваната система елиминира необходимостта от физически достъп или визуална проверка на водомери. Освен това електронното отчитане на данни елиминира възможните грешки при въвеждане на данни. Автоматизираните дистанционни системиWalk By са проектирани за рентабилно, ефективно и интелигентно събиране на данни от водомери на места, които не са достъпни за превозни средства. Мобилно дистанционно отчитане Drive-By Популярното решение за събиране на данни Drive By осигурява ефективно покритие на показанията на водомери на големи площи в много кратки времеви интервали. С помощта на дистанционно отчитащо устройство, инсталирано в превозно средство, системата Drive By може да отчита повече от хиляда водомера на час в крайградски район и много повече в райони с високи сгради. Водомерите се отчитат ефективно и надеждно, дори Осигурява застрахователна защита на застраховано физическо или юридическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при извършване на дейност, за която то е регистрирано или притежава призната правоспособност. Застраховката покрива регламентираната в действащото законодателство отговорност на застраховано лице, негови представители, служители и посочените в застрахователния договор подизпълнители, за обезщетение на вреди причинени на трети лица настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. застраховка Професионална отговорност  Проектанти, консултанти /строителен надзор/, строители, технически надзор на съоръжения с повишена опасност;  архитекти;  инженери;  лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра;  физически и юридически лица, които имат качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;  регистрирани одитори;  експерт-счетоводители;  синдици;  частни съдебни изпълнители;  ИТ компании и мн. др. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят: изплаща обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност; възстановява разноски по дела водени срещу застраховано лице за установяване на професионалната му отговорност. В зависимост от конкретната дейност „ЗД ЕВРОИНС“ АД предоставя покритие и за други професионални отговорности. За допълнителна информация: liability@euroins.bg, office@euroins.bg, телефон: 0700 17 241 Застраховката е подходяща за: Физически или юридически лица извършващи производствена и непроизводствена дейност като:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==