Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2022г.

42 ИНФРАБИЛД 6'2022 Управлението на питейнобитовото водоснабдяване е изправено пред ключови препятствия, отчасти свързани с традиционните водомери, капиталовите и оперативните разходи, загубата на вода поради течове и други повреди в системата. Решението се крие в събиране и използване на точни данни, които интелигентното измерване на водопотреблението може да предостави за намаляване на оперативните разходи, идентифициране на проблеми с производителността, подобряване на обслужването на клиентите и по-добро приоритизиране на инвестиции в инфраструктурата. Цифровите водомери отвеждат водоснабдителните услуги в света на интернет на нещата (IoT) и анализа на „големи данни“. Те имат потенциал да изградят по-ефективни процеси, да дадат възможност за предлагане на нови продукти и услуги, да отложат скъпите капиталови разходи и да постигнат опазване на водата. ТЕКСТ АМАРИ ДИХТЕР Услугите по водоснабдяване в Европа днес са поставени в контекст, занимаващ се с ключови предизвикателства като недостиг на вода, икономически проблеми и остаряла инфраструктура. На глобално ниво прогнозите на Организацията на обединените нации за световното население са то да достигне 9,8 милиарда до 2050 г. С нарастването на населението и икономическото развитие се очаква глобалното търсене на вода да нарасне значително и повече от 40% от световното населениеможе да бъде подложено на силен воден стрес до 2050 г. Този растеж на населението и изменението на климата ще представляват значителни предизвикателства за управлението на водите и ще увеличат натиска на водоснабдяването, което ще доведе до заплахи за градската водна сигурност в градовете с недостиг на вода. Въпреки че у нас с нарастване на населението могатда се похвалятмалко градове, затях потенциалът е в бъдеще да концентрират все повече хора. От друга страна, на местно ниво ние имаме населени места с недостиг на вода както и курортни селища с неравномерно разпределение на водопотреблението във времето. Различни водоснабдителни предприятия се борят да поддържат стабилно водоснабдяване по време на недостиг на вода или в периоди на пиково търсене, без информация за потреблението на вода в реално време. В такива случа са необходими данни за водопотреблението в реално време, за да се идентифицира ползването и да се подобри ефективността на водоснабдителните дружества, а наред с това и обслужването на клиентите. Какво налага преминаването към интелигентни водомери Сградите и потребителите получават комунални услуги като снабдяване с природен газ, топлоенергия, електричество и вода чрез комунални дружества. Тези ресурси се управляват внимателно, за да се гарантира устойчивост. Потреблението на клиента се записва за изготвяне на фактури и таксуване, както и за прогнозиране на търсенето. Клиентите, които имат обикновен водомер, за да бъдат таксувани според потребИнтелигентно отчитане на водопотреблението

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==