Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2022г.

40 ИНФРАБИЛД 6'2022 През второто и третото тримесечие на тази година екипът на фирма ИНЖЕНЕРИК успешно завърши поредица отговорни обекти. Това включва реконструкция на магистрален водопровод и главни водопроводи на ВС „Боровица“, реконструкция на ПСОВ Обзор, доизграждане на ВиК мрежата на столичния квартал "Бенковски". Инженерингът за обекта за реконструкция на магистралния водопровод на ВС „Боровица“ включваше трасето село Ненково до ПСПВ Енчец. Магистралният водопровод е проектиран в работна фаза от сферографитен чугун за максимално водно количество 450 л/с, с дължина от над 16 км. По трасето на водопровода са проектирани специфични съоръжения свързани с преминаване под язовир Кърджали, преминаване през съществуващ тунел с дължина от около 500 метра, пресичане под и над дерета, включително въздушни преминавания и други съоръжения. Друг инженерингов проект, свързан с реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ включваше водопроводите от ПСПВ Енчец до напорен резервоар 13000m3 и до напорен резервоар 5000m3, с изграждане на втора камера. Главните водопроводи са проектирани в работна фаза от сферографитен чугун за максимално водно количество 450 л/с, с дължина от над 5 км. По трасето на водопровода са проектирани специфични съоръжения свързани с преминаване през река Арда и преминаване през Кьошдере. Компанията изпълни и инженеринговата задача за реконструкция на ПСОВ Обзор. При разработването на техническия проект са взети под внимание следните аспекти при проектирането на инсталацията: гъвкавост при работа с вариращи водни количества и режими на натоварване; избор на най-доброто оборудване, което същевременно осигурява ниски експлоатационни разходи; максимално икономични строително-конструктивни решения, достатъчно опростени за изпълнение; технология с минимален разход на ел. енергия; разполагане на съоръженията и комуникациите на площадката по начин, позволяващ максимална икономия на терен и възможност за бъдещи разширения на съоръженията, третиращи отпадъчните води и утайките; възможност станцията да поеме увеличени товари. ИНЖЕНЕРИК завърши и доизграждането на канализационна и водопроводна мрежа на квартал „Бенковски“ в столичния район „Сердика“. Обхватът, определен в изискванията на Възложителя, включваше присъединяването на 678 е. ж. на територията на кв. "Бенковски" към канализационната мрежа, доизграждане на битова канализационна мрежа (включително необходимите съоръжения към нея) с обща дължина от 2694m, доизграждане на дъждовна канализационна мрежа (включително необходимите съоръжения към нея) с дължина 74m, с допълнителни линейни метра 166 m. Водопроводите са с обща дължина 2335m. Фирма ИНЖЕНЕРИК е проектантска компания, която е фокусирана върху публични и частни инфраструктурни системи с направления индустрия, води, отпадъци и възобновяема енергия. „Като проектанти ние следваме основните принципи и практики в нашата работа“, споделят от компанията. Управление на активи е друга предлагана от ИНЖЕНЕРИК услуга. С изготвянето на методика за управление на активите се осигурява полезна рамка за организиране на управленската дейност по отношение на капиталови активи. Дейностите включват целия жизнен цикъл на управление: придобиване, изграждане, поддръжка, подновяване и окончателна ликвидация (продажба) или подмяна. ИНЖЕНЕРИК успешно завърши отговорни обекти във водния сектор

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==