Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

инфраструктура 47 ИНФРАБИЛД 1'2022 място за пощенска марка издание на СОФИЯ 1680 П.К. 110 ЕЛ МЕДИА ЕООД Непопълнени талони не се обработват Талоните изпращайте на: София 1680, п.к. 110 име и фамилия e-mail web сайт п.код населено място / п.код П.К. ул. №/ ж.к. бл. вх. ет. ап. фирма/организация заемана длъжност СлужебеН адреС: г-н г-жа дейност на фирмата отрасъл за 2022 Бележки: градска среда газификация геодезия транспорт водна инфраструктура строителна техника комуникации пречиствателни станции строителни материали безопасност третиране на отпадъци профеСиоНалНи иНтереСи: Може да се абонирате on-line на http://stroiteli.elmedia.net СПЕЦИАЛИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН АБоНАмЕНТ талон за С попълването на този талоН декларирам, че искам да получавам безплатно списание иНфрабилд и съм запознат с условията за абоНаМеНт от сайта на списанието

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==