Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

45 ИНФРАБИЛД 1'2022 водна инфраструктура Р Е К Л А М А Анализътна общазотв пречиствателните станции дава информация за съдържанието на органичния и неорганичен азот във водата. Концентрацията на нитритния и нитратния азот във водите се анализира по колориметричен метод с автоматизирана редукция с хидразин. Обхватът на метода е от 0,01 до 10mg/l нитритен/нитратен азот. Нитратите се редуцират до нитрити с хидразин сулфат, след което те се определят чрез диазотиране със сулфаниламид и нафтил-етилен-диамин дихидрохлорид до получаването на силно оцветен азо пигмент, който се изследва колориметрично. Съдържанието на фосфор, също се анализира чрез колориметрия. Методът се базира на протичането на специфични за ортофосфатните йони, реакции. Анализът включва взаимодействие на амониев молибдат и калиев антимоно-тартарат в киселинна среда с разреден разтвор на фосфор до получаването на антимон-фосфомолибдатен комплекс. Това съединение се подлага на редукция с аскорбинова киселина до получаването на наситено син комплекс. Концентрацията на фосфор се определя пропорционално от степента на оцветяване, колориметрично. Обхватът на хомолози, парафин и нафталин. За трудно окисляващите вещества като катализатор се добавя сребърен сулфат. Така практическипълнотоокисляваненавсичкивещества в отпадъчните води-битови и промишлени, налага приравняване при определяне на ХПК. СтойносттанаХПК за градскитенепречистени отпадни води е в диапазона 200-700mg/l кислород, азапречистените-50-200mg/l кислород. След допречистване и хлориране-20-30mg/l кислород. Пробите от пречистените води се загряват до 150 °C в присъствието на бихромат. След 2 часа пробите се охлаждат и посредством спектрофотометър при дължина на вълната 600nm се определя ХПК. Предимство при измерването на ХПК, е бързото получаване на резултатите в сравнение с определянето на БПК5. Когато с времето не се наблюдава промяна в качеството на водата, може да се изведе зависимост между стойностите на ХПК и БПК. Изчисляването на съотношението БПК/ХПК дава информация за биоразградимостта итоксичността на отпадъчните води. Идвата параметъра измерват количеството кислород, необходимо за окисляване на замърсителите във вода. Същотака и двете измервания показват интензитета на замърсяване на водата, т.е. количеството от замърсители в отпадъчните води. За битовите отпадни води БПК и ХПК могат да се приемат за приблизително равни, тъйкатоприпречистването им кислородът се консумира основно от микроорганизми.Обикновенозабитовитеотпадни води, БПК се равнява на 85-90% от ХПК или средно „0.86.ХПК”. Съотношението между БПК и ХПК се използва като показател завъзприемане или отхвърляне на даден метод за пречистване на отпадъчните води. Например, при съотношение БПК/ХПК по голямо от 0,5 се приема биологично пречистваненаотпадъчнитеводи. Ако обаче стойността на съотношението е по-ниска от 0,5, прилаганетонатозиметод се смятазанецелесъобразно. • 1 • 2 • 3 4 • 3 • 1 • 2 4 5 1 2 3 4 5 ПРЕДИМСТВА: Ефективни асинхронни двигатели клас IE3, управление с инвертор По-големи лагери за вала Тройно уплътняване с двойна маслена камера Подобрена защита чрез механични уплътнения Хидравлично оптимизиран пропелер от неръждаема стомана 1 2 3 4 ПРЕДИМСТВА: Двойно механично уплътнение за максимална защита от абразиви Лагери за голям товар Ефективни двигатели клас IE3 Опция за охлаждане на двигателя за продължителна работа при сух монтаж или непотопен двигател ПОМПИ МИКСЕРИ ФЛОУБУСТЕРИ АЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ И КОМУНАЛНИ ПСОВ АДРЕС: СОФИЯ 1421, УЛ. ОРФЕЙ 19, ТЕЛ.: 02/ 866 60 60 E-MAIL: XELEX@TECHNO-LINK.COM; WWW.XELEX.BG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==