Списание ЕНЕРГИЯ | брой 7, 2022г.

енергия 46 ЕНЕРГИЯ 7'2022 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ „Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение“ Срок за кандидатстване: четвърто тримесечие на 2022г. Целта е изграждането на нови мощности за електрическа енергия от ВИ, които да бъдат съчетани с локалното съхранение на енергия. Бюджет по процедурата: 220 000 000 лв. Допустими бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация,от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство. Допустими дейности и разходи: Придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа: • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) • Закупване на машини и съоръжения • Разходи за консултантски услуги • Разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер Размер на помощта: Интензитет на финансиране: 50% Максимален размер на помощта: до 391 166 лв. ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД, София, ул. Найден Геров № 6, Моб.: +359 876 68 78 23 Email: projects@delina-consult.com; FB: ДЕЛИНА КОНСУЛТ; www.delina-consult.com Дистрибутор за България: РАЙКОС ТЕХ ЕООД Пловдив 4004 бул. Никола Вапцаров 3А; тел : 032/596 972, GSM: 0896 796 340 www.raikostech.com Иновативни решения за регулиране и автоматизация на машини и съоръжения ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ ВЕНИТРАЙЛЕРС производител Тел.: 0885/ 314 734, 0898/ 421 107 Факс: 02/ 884 04 87, e-mail: venitrailers@abv.bg www.venitrailers.com  от 750 до 2000 кг по размери дадени от клиента  възможност за изработване на закрито ремарке РЕмАРкЕТА зА ТРАНСпоРТ НА гЕНЕРАТоРИ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==