Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България | 2021г.

http://eae.elmedia.net 2021 ELECTRONICS AUTOMATION ELECTRIC EQUIPMENT ЕЛЕКТРОНИКА АВТОМАТИКА ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА издание edition

1220 София, България, бул. Илиянци 44А тел.: +359 2 931 61 46, +359 2 936 03 73 факс: +359 2 931 99 66, e-mail: sofia@starteng.com www.star teng.com

ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА Каталог на фирмите в България® 26-то издание ELECTRONICS, AUTOMATION, ELECTRICAL EQUIPMENT Catalogue of the companies in Bulgaria® 26-th edition София, 2021

Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България® 26-то издание 2021 Electronics, Automation, Electrical Equipment - Catalogue of the companies in Bulgaria® 26-th edition 2021 издател/publishing company Ел Медиа ЕООД/ El Media LTD  ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА - Каталог на фирмите в България®  ELECTRONICS, AUTOMATION, ELECTRICAL EQUIPMENT - Catalogue of the companies in Bulgaria® http://eae.elmedia.net  ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ - Каталог на фирмите в България®  EQUIPMENT, MACHINES, TOOLS - Catalogue of the companies in Bulgaria® http://omi.elmedia.net  АГРОБИО ТЕХНИКА - Каталог на фирмите в България®  AGROBIO TECHNICA - Catalogue of the companies in Bulgaria® http://abt.elmedia.net  ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг®  ENERGIA - Magazine for equipment, technologies and engineering® http://energia.elmedia.net  ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ®  INDUSTRIAL PRODUCTS AND APPLICATIONS® http://ipp.elmedia.net  СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии и инструменти®  STROITELI - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools®  ИНФРАБИЛД - списание за инфраструктурно строителство®  INFRABUILD - Magazine for infrastructure construction® http://stroiteli.elmedia.net  Списание АГРОБИО ТЕХНИКА®  AGROBIO TECHNICA® Magazine http://agrobio.elmedia.net Офис София (+359 2) 46 22 000, 46 22 001 (+359 87) 986 12 11, 986 12 01 Е-mail: el_media@elmedia.net eae.elmedia.net www.elmedia.net Дизайн и предпечат: Ел Медиа формат 60х90/16 печатни коли: 15.5 тираж: 5000 Отговорност за достоверността и актуалността на публикуваната информация носят представителите на фирмите, които са я подали.  , 2021 ©

SCHNEEBERGER - технология за превъзходни комплексни решения • Голяма коравина • Голяма динамична и статична товароносимост • Висока точност • По-добро качество на обработените повърхнини • Опростени конструктивни решения • Намаляване на производствените разходи • Надеждност при работа, използвайки ефекта “магнитосъпротивление” • Приложение при MONORAIL - сачмени и ролкови интегрални направляващи SCHNEEBERGER AG Lineartechnik St. Urbanstrasse 12 CH - 4914 Roggwil info-a@schneeberger.com info-bg@schneeberger.com - Направляващи - Търкалящи и плъзгащи лагери - Кабеловодещи вериги и кабели - Редуктори и моторредуктори - Съединители и други компоненти за машиностроенето ... Всичко, което Ви е нужно е … Атлас Техник ЕООД www.atlas-technik.com Атлас Техник ЕООД BG-1612 София, ПК 51 al_popoff@atlas-technik.com тел./факс: +359-2-859 76 81 моб.: +359-885-232595 +359-897-981669 кабеловодещи вериги ОТ РазличНи маТеРиали traxline кабели и куплунги полимерни хибридни стоманени totaltrax СиСТеми готовизамонтажкабеловодещиверигискабелиикуплунги Опит - Нови продукти - Комплексни решения - Склад www.atlas-technik.com

5 СЪДЪРЖАНИЕ / IN THIS CATALOGUE Съдържание АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ....................................... 7-8 ФИРМИ, УЧАСТВАЩИ В КАТАЛОГА................................................ 9-202 ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ.......................... 203-248 ЕЛЕКТРОНИКА Електронни компоненти и схеми. ..........................................................203 Градивни елементи........................................204 Проектиране, изработка, тестване.......................................................206 Други..............................................................207 ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА Производство на електроенергия................207 Електрозахранвания и качество на енергията.......................................................208 Апаратура ВН.................................................210 Апаратура СН. ...............................................210 Апаратура НН. ...............................................212 Апаратура НН - крайно разпределение. ...................................215 Електрозадвижвания.....................................216 АВТОМАТИЗАЦИЯ Системи за контрол и управление...............218 Измерване и контрол....................................223 Технически средства за автоматизация. ...230 ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА................................233 ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ...............................235 СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ.....................................................237 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, КОМУНИКАЦИИ, СОФТУЕР Компютърна техника. ..................................238 Комуникации...................................................239 Софтуер.........................................................256 Системи за проектиране..............................240 УСЛУГИ...........................................................241 ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ Вятърна енергия............................................242 Фотоволтаични системи.............................243 Термосоларни системи.................................244 Хидро енергия.................................................246 Био енергия. ...................................................247 Геотермална енергия. ...................................247 Други..............................................................248 Компенсация на реактивна мощност EPCOS AG, Германия Външна и вътрешна мълниезащита DEHN+SOHNE, Германия С Т И М А Р 1 ЕООД GSM: +359 888 977 043 E-mai l : office@stimar.com www.stimar-bg.com Уреди за измерване параметрите на електрически мрежи

6 СЪДЪРЖАНИЕ / IN THIS CATALOGUE INDEX.............................................................. 7-8 IN THIS CATALOGUE. .................................. 9-202 SUBJECT INDEX. ..................................... 203-248 ELECTRONICS Electronic components and circuits.............................................................203 Building elements.............................................204 Design, production, testing. ..............................206 Others..............................................................207 ELECTRICAL EQUIPMENT Electricity production........................................207 Power supplies and quality of energy..............................................................208 High-voltage equipment....................................210 Medium-voltage equipment...............................210 Low-voltage equipment.....................................212 Low-voltage equipment – final distribution................................................215 Electric drives...................................................216 AUTOMATION Control and monitoring systems. ......................218 Measurement and control. ................................223 Automation components...................................230 LIGHTING EQUIPMENT. ...................................233 HVAC SYSTEMS. .............................................235 SECURITY AND ACCESS CONTROL.........................................................237 INFORMATION TECHNOLOGIES Computer equipment. .......................................238 Communication................................................239 Software...........................................................240 Design systems................................................240 SERVICES........................................................241 ENERGY FROM RES Wind energy.....................................................242 PV systems......................................................243 Solar thermal systems......................................244 Hydro energy....................................................246 Bio energy........................................................247 Geothermal energy. ..........................................247 Others..............................................................248 In this catalogue Интелигентни IoT и инфраструктурни мрежи www.sentra.bg София 1421, бул. Свери Наум 27 Тел.: + 359 87 891 7466, e-mail: office@sentra.bg

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ / INDEX 7 АВЕКС МИКРОДИЗАЙН / AVEX MICRODESIGN........................9 АДЕМКО СЪПЛАЙ / ADEMCO SUPPLY.....................................10 АКВА - 90 ИНЖЕНЕРИНГ / AQUA - 90 ENGINEERING.............11 АКВА АВТОМАТИКА / AQUA AUTOMATION.............................12 АКВАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ / AQUASYST ENGINEERING. ........13 АКСИОР / ACSIOR......................................................................14 АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН / ACTEMIUM BEA BALKAN. ..........15 АЛФА ЛАЙТ / ALFA LIGHT.........................................................16 АРБУЛ 8 / ARBUL 8.....................................................................17 АС - ДС / AC - DC........................................................................18 АТИКС / ATICS............................................................................19 АТЛАС ТЕХНИК / ATLAS TECHNIK............................................20 АУТО ПРОФИ - Н / AUTO PROFI - N..........................................21 БАДЖЕР МЕТЕР ЕВРОПА / BADGER METER EUROPA...........22 BALLUFF......................................................................................23 БАРОС ИНЖЕНЕРИНГ / BAROS ENGINEERING.......................24 БЕВЕР - ДРАЙВ / BEVER - DRIVE..............................................25 БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ / BELIMO BULGARIA...............................26 БИГ ПРОЦЕС КОНТРОЛ / BIG PROCESS CONTROL.................27 БИСАЙД / BESIDE......................................................................28 БИТОВА ТЕХНИКА ГАРАНТ / BITOVA TEHNIKA GARANT.......29 БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ / BRIGHT ENGINEERING.......................30 ВАЙД - БУЛ / WEID - BUL...........................................................31 ВАЛЕЛЕКТРИК / VALELECTRIC. ...............................................32 ВАЛТЕК / VALTEC.......................................................................33 ВАЛТРОНИК / VALTRONIC.........................................................34 ВБ СЕНЗОРИК / VB SENSORIC..................................................35 ВЕА - СЕНС / VEA - SENSE.........................................................36 ВЕКТОР 1 / VECTOR 1................................................................37 ВЕНТО - К / VENTO - K...............................................................38 ВЕРКОН / VERCON.....................................................................39 ВИВ ИЗОМАТИК / V&V ISOMATIC.............................................40 ВИЛАНД ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ / WIELAND ELECTRIC BULGARIA................................................41 ВК КОНВЕРТ / VK CONVERT......................................................42 ГАЗТЕРМ / GASTERM................................................................43 ГЕМАМЕКС / GEMAMEX............................................................44 ГЛОБАЛ - ТЕСТ / GLOBAL - TEST..............................................45 ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ / GRICOM ENGINEERING..................46 ДАНФОС / DANFOSS......................................................... 48 - 49 ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ / DELTA INSTRUMENTS........................47 ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ / GPS CONTROL...................................50 ДИКС БГ / DIX BG.......................................................................51 ЕВРОГРУП - 33 / EUROGROUP - 33..........................................52 ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ / EEG ENGINEERING...................................53 ЕКСБИТ / EXBIT..........................................................................54 ЕЛЕКТ / ELECT............................................................................55 ЕЛЕКТРА ПОМП / ELECTRA POMP...........................................56 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ / ELECTRICAL SYSTEMS............57 ЕЛЕКТРОИНВЕНТ / ELECTROINVENT.......................................58 ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКС / ELEKTROKOMPLEX.............................59 ЕЛЕКТРО ПЛЮС / ELECTRO PLUS............................................60 ЕЛЕКТРОТЕСТ / ELECTROTEST................................................61 ЕЛИМПЕКС / ELIMPEX...............................................................62 ЕЛИСА - Е / ELISA - E.................................................................63 ЕЛКО ЕП БЪЛГАРИЯ / ELKO EP BULGARIA..............................64 ЕЛКОТЕХ / ELCOTECH................................................................65 ЕЛМАРК ГРУП / ELMARK GROUP.............................................66 ЕЛО / ELO....................................................................................67 ЕЛПРОМ - АНН / ELPROM - ANN..............................................68 ЕЛПРОМ - ЕТ / ELPROM - ET.....................................................69 ЕЛПРОМ - ИЛЕП / ELPROM - ILEP............................................70 ЕЛСИ РУСЕ / ELSY ROUSSE. .....................................................71 ЕЛТРАФ / ELTRAF.......................................................................72 ЕЛТРОНИК / ELTRONIC..............................................................73 ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS......................................75 ЕНЕРГЕТИКА - ЛД / ENERGETIKA - LD. ................................... 74 ЕНЕРГОСЕРВИЗ / ENERGOSERVICE.........................................76 ЕНЕРДЖИ - КА / ENERGY - KA. ................................................77 ЕНЕРДЖИ СОРС / NRG SOURCE..............................................78 ЕНЕРИК / ENERIC.......................................................................79 ЕР ЕС ТЕ / RST............................................................................80 ЕРСА - БЪЛГАРИЯ / ERSA - BULGARIA....................................81 ЕСА КОНТРОЛ / ESA CONTROL.................................................82 ЕТА - 17 / ETA - 17......................................................................83 ЕТА СИС / ETA SYS.....................................................................84 ЕТИС 2007 / ETIS 2007..............................................................85 ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ / ELECTRODES FACTORY. ................86 ИБРМ / IBRM. .............................................................................87 ИВАС ТЕХ / IVAS TECH...............................................................88 ИВИДИ ИНЖЕНЕРИНГ / IVIDI ENGINEERING...........................89 ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ / ISOMATIC COMPLECT....................90 ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ - ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ АЛЛ ТЕСТ / TESTING OF ELECTRICAL PRODUCTS - LABORATORY TO ALL TEST................................91 ИНДУМАТИК / INDUMATIC........................................................92 ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ / INDUSTRIAL SERVICE.................93 ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР / INDUSTRIAL SOFTWARE.........94 ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИКА / INDUSTRIAL AUTOMATION........................................................95 ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА / TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION INSTITUTE......................................................96 ИНТЕРТЕХ АУТОМЕЙШЪН / INTERTECH AUTOMATION.........97 ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ / INTERTECH PROJECT............................98 ИСЕ ЕНЕРДЖИ / ISE ENERGY. ..................................................99 КАД ПОЙНТ / CAD POINT........................................................100 КАСИ / KASI..............................................................................101 КАСТИВА / KASTIVA................................................................102 КИК - ДС / K&K - DC. ...............................................................103 КЛИМАСЕТ / CLIMASET..........................................................104 КЛУБФЕРБАНД - ИТА / KLUBVERBAND - ITA........................105 КОВЕС / COVES. .......................................................................106 Азбучен указател / Company Index

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ / INDEX 8 КОМЕКО / COMECO..................................................................107 КОМИКОН / COMICON............................................................. 110 КОНТРАГЕНТ 35 / CONTRAGENT 35............................ 108 - 109 ЛАБЕКСПЕРТ / LABEXPERT.................................................... 111 ЛАБТЕХ / LABTECH.................................................................. 112 ЛД / LD...................................................................................... 113 ЛЕМИ ТРАФО / LEMI TRAFO................................................... 114 LENZE........................................................................................ 115 ЛОКАТОР - К / LOKATOR - K.................................................... 116 ЛОРЕН НЕТУЪРКС / LOREN NETWORKS............................... 117 ЛУМЕКС ЛАЙТИНГ / LUMEX LIGHTING.................................. 118 МАКИР - П / MAKIR - P............................................................ 119 МАКРО БЪЛГАРИЯ / MACRO BULGARIA...............................120 МАРИ БЕНТЦ / MARIE BENTZ.................................................121 МАУС ЕЛЕКТРОНИКС / MAUS ELECTRONICS.......................122 МЕГА ИНЖЕНЕРИНГ / MEGA ENGINEERING..........................123 МЕГАТЕХНИК / MEGATECHNIK...............................................124 МЕРКОМ / MERKOM................................................................125 МЕТИКС / METIX......................................................................126 МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ / METROHM BULGARIA.......................127 МЕХАТРОНИКС / MECHATRONICS.........................................128 МИКРОДИС ЕЛЕКТРОНИКС / MICRODIS ELECTRONICS.....130 МИТОВ ИНЖЕНЕРИНГ / MITOV ENGINEERING. ....................129 МОНБАТ / MONBAT..................................................................131 М. П. ЕЛ / M. P. EL........................................................... 132 - 133 НЕДСТАР / NEDSTAR...............................................................134 НЕОПРОТЕКТ / NEOPROTECT....................................... 136 - 137 НИКДИМ / NIKDIM...................................................................135 НИКНАЙС / NICKNICE..............................................................138 ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ / OBO BETTERMANN BULGARIA...............................................139 ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ / OCTA LIGHT BULGARIA.................140 ОМЕГА ЛАЙТ / OMEGA LIGHT.................................................141 ОМЕГА - МК / OMEGA - MC.....................................................142 ПАНИМЕКС / PANIMEX............................................................143 ПЕНЮ ЙОРДАНОВ - ПЕРУН / PENYU YORDANOV - PERUN. ..................................................144 ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС / PROLAB INSTRUMENTS.............145 ПРОЦЕС КОНТРОЛ / PROCESS CONTROL.............................146 РАДКОМ 2004 / RADCOM 2004.............................................147 РАИТ - ЕЛ / RAIT - EL...............................................................148 РАЙКОС ТЕХ / RAIKOS TECH. .................................................149 РЕЛПОЛ БЪЛГАРИЯ / RELPOL BULGARIA.............................150 РЕТЕЛ / RETEL..........................................................................151 РИТАЛ / RITTAL........................................................................152 РОТЕК / ROTEC.........................................................................153 RUTRONIK.................................................................................202 СБМ - 2 / SBM - 2.....................................................................154 СЕЛЕКТ ПАРАШКЕВОВ / SELECT PARASHKEVOV................155 СЕНТРА / SENTRA....................................................................156 СИБЕЛ / SIBEL..........................................................................157 СИГМА / SIGMA........................................................................158 СИМЕЛ - М / SIMEL - M. ..........................................................159 СИМСИС / SIMSYS...................................................................160 СИНХРОН - С / SYNCHRON - S. ..............................................161 СИСТЕМИ АВТОМАТИКА ТЕХНОЛОГИИ / SYSTEMS AUTOMATION TECHNOLOGIES..............................162 СМ СЕНЗОРМАТИК / SM SENSORMATIC...............................163 СОЛАР СЪРВИС / SOLAR SERVICE........................................164 СОЛЕРИ / SOLERY....................................................................165 СПМ ИНСТРУМЕНТ БЪЛГАРИЯ / SPM INSTRUMENT BULGARIA................................................166 ССК ВАРНА / CCK VARNA. ......................................................167 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ / START ENGINEERING.......................168 СТЕМИС / STEMIS....................................................................169 СТИВ ИНЖЕНЕРИНГ / STIV ENGINEERING............................170 СТИМАР 1 / STIMAR 1.............................................................171 ТАГАКОМ - ХЪРЛЕВИ И СИЕ / TAGACOM - HARLEVI & CO. ....................................................172 ТАУРУС - 93 / TAURUS - 93.....................................................173 Т.Е.А.М. / T.E.A.M.. ................................................................... 174 ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС / TELELINK INFRA SERVICES.....................................................175 ТЕРМАФЛЕКС - МЕКОМ / THERMAFLEX - MEKOM. .............176 ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ / TESTEL ENGINEERING...................177 ТЕХНАУЕЛ / TECNAWELL........................................................178 ТЕХНО ПРО СИСТЕМС / TECHNO PRO SYSTEMS.................179 ТИ ВИ ЕЙ ПРОДЖЕКТ / TVA PROJECT. .................................180 ТИД ИНЖЕНЕРИНГ / TID ENGINEERING................................181 ТИМ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ / TEAM VISION BULGARIA............182 ТОМИС / TOMIS........................................................................183 ТОПСИСТЕМ / TOPSYSTEM....................................................184 ТРАКАБЕЛ / TRAKABEL...........................................................185 ТРАФО ПАУЪР КОНСУЛТ / TRAFO POWER CONSULT. .........186 ТРЕЙД МАЙСТЕР / TRADE MEISTER.....................................187 ТРИСТАН 02 / TRISTAN 02......................................................188 ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ / TROKUTTEST GROUP BULGARIA............................................189 УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ / UNICOM MICROSYSTEMS.....190 ФЕСТО / FESTO.........................................................................191 ФЛАМТЕХ / FLAMETECH.........................................................192 ФТС БЪЛГАРИЯ / FTS BULGARIA...........................................193 ХАЙУИН БЪЛГАРИЯ / HIWIN BULGARIA................................194 ХАНИУЕЛ БЪЛГАРИЯ / HONEYWELL BULGARIA..................195 ХИДРО КРАФТ / HYDRO CRAFT.............................................196 ХЪБ ЗА ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ / PROCESS INSTRUMENTATION HUB........................................197 CCS BULGARIA.........................................................................198 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ / DIGITAL TRANSMISSION SYSTEMS........................................199 ШАНДОР / SHANDOR. .............................................................200 ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК / STEINER ELEKTRONIK..................201

9 еае.elmedia.net Address: Sofia 1510 26, Vassil Kanchev Str. Stefan Karadja Business Centre Ent. G, fl. 3, office 15 Tel: +359 2/ 423 42 44 GSM: +359 88/ 610 32 44 E-mail: office@avex-md.com www.avex-md.com Executive: Vladimir Velchev M. Sc. - Manager Contact person: Stella Velcheva Scope of activity: AVEX Microdesign Ltd. has a lot of experience in the area of applied electronics: `Design and production of electronic modules and systems based on single chip microcontrollers; `Industrial controllers; `Security and access control systems; `Medical and cosmetic appliances; `Home electronics; `Designing and consulting services for development of electronic products with wide use; Partnership with foreign companies: Authorised Sales Representative of Topdiode Group – manufacturer of capacitors, diodes, transistors and other discrete components. AVEX MICRODESIGN LTD Адрес: София 1510 ул. Васил Кънчев 26 Бизнес Център Стефан Караджа вх. Г, ет. 3, офис 15 Тел.: 02/ 423 42 44 GSM: 088/ 610 32 44 E-mail: office@avex-md.com www.avex-md.com Ръководител: инж. Владимир Велчев - управител За контакти: Стелла Велчева Предмет на дейност: „АВЕКС Микродизайн“ ООД има дългогодишен опит в областта на приложната електроника: `Проектиране и производство на електронни модули и системи на базата на едночипови микроконтролери; `Индустриални контролери; `Системи за охрана и контрол на достъпа; `Медицинска и козметична апаратура; `Битова електроника; `Дизайнерски и консултантски услуги за създаването на електронни продукти с разнообразно приложение; Партньорство с чужди фирми: Официален представител на Topdiode Group – производител на кондензатори, диоди, транзистори и други дискретни компоненти. АВЕКС МИКРОДИЗАЙН ООД

10 ЕАЕ - Каталог на фирмите в България 2021 София 1582, Цариградски комплекс, бл. 280, тел. 02 / 42 111 24, факс: 02 / 42 111 23, bulgaria@microdis.net ADEMCO SUPPLY SRL АДЕМКО СЪПЛАЙ СРЛ Address: str. Dimitrie Pompeiu 4-6 Bucuresti, Romania Tel.: +40 31 224 3000 Fax: +40 31 710 7121 GSM: +359 887/ 88 00 17 E-mail: consumersuppor tro@honeywellhome.com https://homecomfor t.resideo.com/sites/Bulgaria/bg-BG Executive: Gheorghe Olteanu Contact persons: Yordan Cholakov Scope of activity: Resideo is a leading global provider of critical comfor t, residential thermal solutions and security solutions primarily in residential environments. Building on a 130-year heritage, Resideo has a presence in more than 150 million homes, with 15 million systems installed in homes each year. We continue to serve more than 110,000 contractors through leading distributors, including our ADI Global Distribution business, which expor ts to more than 100 countries from more than 200 stocking locations around the world. For more information about Resideo, please visit www.resideo.com. Some of our other Brands and Product Families: HONEYWELL HOME Renowned as being amongst the best in the world, our products are used in 150 million homes worldwide to help make homes safer, more comfor table and efficient. BRAUKMANN Water Controls Potable water solutions which are key infrastructure additions to the home in water treatment and safety. Адрес: ул. Димитрие Помпей 4-6 Букурещ, Румъния Тел.: +40 31 224 3000 Факс: +40 31 710 7121 GSM: +359 887/ 88 00 17 E-mail: consumersuppor tro@honeywellhome.com https://homecomfor t.resideo.com/sites/Bulgaria/bg-BG Ръководител: Георге Олтеану За контакти: Йордан Чолаков Предмет на дейност: Resideo е водещ световен доставчик на решения в областта на комфорт и безопасност, преди всичко в жилищна среда, и дистрибутор на електронни уреди за ниско напрежение и предпазни такива. Създадена въз основа на 130-годишно наследство марка Resideo присътства в повече от 150 милиона къщи, като всяка година инсталира 15 милиона системи. Продължаваме да обслужваме повече от 110,000 изпълнители чрез водещите дистрибутори, в това число и нашето дружество ADI Global Distribution, която експортира в повече от 100 страни и от повече от 200 складови обекта в целия свят. Resideo е фирма със стойност от 4,8 милиарда USD, в която работят общо 13 000 работника в целия свят. Повече информация за Resideo можете да намерите на страница www.resideo.com. Някои от другите брандове и продукти в нашето Семейство: HONEYWELL HOME Известни като едни от най-добрите в света, нашите продукти са използвани в 150 милиона домове по целия свят, за създаване на по-безопасна, по-удобна и ефективна жилищна среда. BRAUKMANN Воден контрол Портативни водни решения, които са ключови допълнения към инфраструктурата на дома по отношение на третирането и безопасността на водата.

11 еае.elmedia.net Адрес: София 1612 ул. Житница 1, вх. А, ет.1, ап.1 Тел.: 02/ 952 66 97 Факс: 02/ 951 66 71 GSM: 088/ 844 58 06, 837 36 53 E-mail: office@aqua-90.com www.aqua-90.com За контакти: инж. Иван Денев инж. Христо Кенаров Предмет на дейност: `Производство на ултразвукови разходомери за открити течения с висок клас на точност ±3%; `Изработка и доставка на гама измервателни улеи тип “Паршал” и “Кафаги-Вентури”; `Доставка на широка гама пробовземащи устройства за вода - портативни и стационарни; `Иженерингова дейност в областта на измерванията на вода; `Изграждане на индустриални информационни системи; `Системи за непрекъснат мониторинг на вредни емисии и критична инфраструктура; `Безплатни консултации; `Обучение на персонал; `Гаранционен и следгаранционен сервиз. Пaртньорство с чужди фирми: Търговски и инженерингов партньор на SIEMENS; Търговски партньор на VEGA; Дистрибутор на Mainstream Measurement (Англия) за България, Македония, Гърция, Турция и Албания; Дистрибутор на Metasphere (Англия) за България; Дистрибутор на Pulsar Measurement (Англия) за България. Address: 1612 Sofia 1, Zhitnitsa Str., entr. A, floor 1, ap. 1 Tel.: +359 2/ 952 66 97 Fax: +359 2/ 951 66 71 GSM: +359 88/ 844 58 06, 837 36 53 E-mail: office@aqua-90.com www.aqua-90.com Contact persons: Ivan Denev Christo Kenarov Scope of activity: `Own production of ultrasonic flow measurement devices for open flows high accuracy ±3%; `Manufacturing and supplying of flumes type Parshal and Khafagi-Venturi; `Supplying wide range of wastewater samplers - portable and stationary devices; `Full engineering in area of water measurement; `Building of industrial information systems; `Continuous Emission and Critical Structure Monitoring Systems; `Water problems consultantions - free of charge; `Staff training courses; `Waranty and post warranty service. Partnership with foreign companies: SIEMENS trade and engineering par tner; VEGA trade par tner; Distributor of Mainstream Measurement (England) for Bulgaria, Macedonia, Greece, Turkey and Albania. Distributor of Metasphere (England) for Bulgaria; Distributor of Pulsar Measurement (England) for Bulgaria. AQUA - 90 ENGINEERING АКВА - 90 ИНЖЕНЕРИНГ

12 ЕАЕ - Каталог на фирмите в България 2021 София 1582, Цариградски комплекс, бл. 280, тел. 02 / 42 111 24, факс: 02 / 42 111 23, bulgaria@microdis.net Address: Mail: 1680 Sofia, 20-A Jastrebetz Str., Office 2 Office: Sofia, 20-A, Jastrebetz Str., Office 2 Tel./Fax: +359 2/ 859 20 86 GSM: +359 88/ 854 80 00 E-mail: aqua.automation@abv.bg http://aqua.my.contact.bg Executive: Ivan Simeonov - Manager Contact persons: Ivan Simeonov M. Sc. Peter Petrov Scope of activity: `Design of par ts Electrical and Automation/SCADA systems - three designers with full design aptitude and rich experience `Supply of PLC and SCADA hardware and software, communications equipment, Instrumentation, frequency inver ters, actuators and LV electrical equipment `Development of SCADA and PLC application software `Installation, Setup and commissioning of SCADA systems with Ethernet, Profibus-DP, Modbus, etc. communications `Specialization: industrial water treatment, waste water treatment plants, potable water treatment plants, water supply and water distribution systems, ecology, pharmacy, food industry, etc. `Consulting and engineering services for: design and construction of new control systems /SCADA systems, study and analysis of bottlenecks and the need for automation; modernization, replacement and re-adjustment of existing equipment; expansion of the functional and technical capabilities of constructed control systems, increasing efficiency. Partnership with foreign companies: SIEMENS - engineering par tner for SIMATIC systems Licensed service and installation of SCHIEBEL actuators AQUA AUTOMATION LTD Адрес: За кореспонденция: София 1680, ул. Ястребец 20 A, офис 2 Офис: София, ул. Ястребец 20-A, офис 2 Тел./Факс: 02/ 859 20 86 GSM: 088/ 854 80 00 E-mail: aqua.automation@abv.bg http://aqua.my.contact.bg Ръководител: инж. Иван Симеонов - управител За контакти: инж. Иван Симеонов инж. Петър Петров Предмет на дейност: `Електро и КИП и А проектиране/SCADA системи - трима проектанти с пълна проектантска правоспособност и богат дългогодишен опит `Доставка на PLC и SCADA хардуер и софтуер, комуникационно оборудване, контролно-измервателни прибори,честотни инвертори, ел. задвижки и изпълнителни механизми, електро апаратура НН `Разработване на приложен софтуер за SCADA и PLC `Инсталация, настройка и въвеждане в експлоатация на SCADA системи с Ethernet, Profibus-DP, Modbus комуникации. `Отраслова специализация: пречистване на води - пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение, екология, фармация, хранително-вкусова промишленост и др. `Консултантски и инженерингови услуги за: проектиране и изграждане на нови системи за управление/SCADA, проучване и анализ на тесните места и необходимост от автоматизация; модернизация, подмяна и пренастройка на съществуващото оборудване; разширяване на функционалните и техническите възможности на изградени системи за управление, повишаване ефективността на управляваните системи и съоръжения. Партньорство с чужди фирми: Партньор на SIEMENS за системи за автоматизация SIMATIC Лицензиран сервиз и монтаж на ел. задвижки SCHIEBEL АКВА АВТОМАТИКА ООД

13 еае.elmedia.net Address: 1618 Sofia 46, Ljublyana Str. GSM: +359 88/ 338 52 26 E-mail: office@aquasysteng.com www.aquasysteng.com Executive: Dipl. Eng. Dimo Zhelev Scope of activity: `Ecology: Waste Water Treatment Plants (WWTP) and Pumping Stations (PS) in the area of Electrical, Control and Instrumentation par t, SCADA: - Design; - Programming of PLC and HMI Siemens Simatic; - Development of SCADA systems, based on Industrial РС и Siemens WinCC software; - Delivery of electrical equipment, frequency inver ters, PLC, HMI, PC and sotware; - Assembling of electrical cabinets; - Cabling; - Star t up and commissioning of automation systems. `Designed WWTP: Aytos, Razgrad, Lubimetz, Smiadovo, Iskar and Sandanski `Realized WWTP: Golden Sands, Aytos, Vidin Partnership with foreign companies: SIEMENS - engineering par tner for automation systems. AQUASYST ENGINEERING LTD Адрес: София 1618 ул. Любляна 46 GSM: 088/ 338 52 26 E-mail: office@aquasysteng.com www.aquasysteng.com Ръководител: инж. Димо Желев Предмет на дейност: `Екология: пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и помпени станции (ПС) по част Електро и КИПиА (SCADA): - проектиране; - програмиране на PLC и HMI Siemens Simatic; - разработка на SCADA системи с индустриални компютри IРС и софтуер Siemens WinCC; - доставка на пусково-предпазна апаратура, честотни инвертори, КИП, PLC, HMI, PC, софтуeр; - асемблиране на ел. табла и шкафове за управление; - окабеляване; - пуск и настройка на системи за управление; - гаранционен и извънгаранционен сервиз. `Проектирани ПСОВ: Айтос, Разград, Любимец, Смядово, Искър и Сандански `Реализирани ПСОВ: Златни пясъци, Айтос, Видин Партньорство с чужди фирми: Партньор на SIEMENS за системи за автоматизация. АКВАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

14 ЕАЕ - Каталог на фирмите в България 2021 София 1582, Цариградски комплекс, бл. 280, тел. 02 / 42 111 24, факс: 02 / 42 111 23, bulgaria@microdis.net Адрес: София 1303 бул. Александър Стамболийски 57, ет. 3 Тел.: 02/ 971 43 85, 971 45 66, 971 74 13, 971 75 31 E-mail: info@acsior.com www.acsior.com Ръководител: Димитър Василев За контакти: Димитър Василев – Управител Предмет на дейност: `Доставка, инсталация и сервиз на компютри, системен софтуер, мрежи, комуникации, приложения за сигурност; `Внедряване на приложен софтуер, системи за управление и Web-базирани приложения, Изграждане на цялостни ИТ решения; `Внедряване на интелигентни софтуерни системи за анализ и противодействие на кибератаки, криминални и финансови престъпления; `Софтуерни решения и услуги за Електронен обмен на данни (EDI), оптимизация на документооборота и процесите в търговски и логистични фирми. Партньорство с чужди фирми: `IBM Business Par tner; - IBM PowerServers, Data Storage - Solution Provider; - IBM Software Par tner: i2 Enterprice Insight Analysis (EIA), Rational (Architect,DOORS), Websphere, BPM, Cognos Analytics, InfoSphere, DB2 (Informix); `Lenovo Business Par tner - xServers,Data Storage, настолни и преносими компютри; `VMware - Enterprise Par tner - решения за виртуализация; `Veem - Silver Par tner - резервиране, архивиране и бързо възстановяване на информацията; `Qualys - Business Par tner - анализ и противодействие на уязвимости и киберзаплахи; `QlikTech (BI) - Business Par tner; `VICOMP - OCR паспортни четци - дистрибутор; `SYMBOL Tеchnologies - Hend-Held компютри и баркод четци; `CISCO Systems - SMB Select Par tner - комуникационни решения; `Lexmark - принтери и решения за оптимизация на печата; `Microsoft - Cer tified Dealer - софтуерни продукти и техническа помощ. Address: 1303 Sofia 57, Alexandar Stamboliyski Blvd., fl. 3 Tel.: +359 2/ 971 43 85, 971 45 66, 971 74 13, 971 75 31 E-mail: info@acsior.com www.acsior.com Executive: Dimitar Vassilev Contact persons: Dimitar Vassilev - CEO Scope of activity: `Delivery, installation and service of computers, system software, networks, communications, security applications; `Implementation of customer-oriented and Web-based software applications, Business management systems, Delivery of complete IT solutions; `Implementation of Intelligent Software System for analyze and counteraction of Cyber vulnerabilities, crime and financial fraud activities; `Software Solutions and services for implementation of Electronic Data Interchange (EDI), Documentflow and process optimization in trade and logistics companies. Partnership with foreign companies: `IBM Business Par tner; - IBM - PowerServers, Data Storage - Solution Provider; - IBM Software Par tner: i2 Enterprice Insight Analysis (EIA), Rational (Architect, DOORS), Websphere, BPM, Cognos Analytics, InfoSphere, DB2 (Informix); `Lenovo Business Par tner - xServers, Data Storage, Mobile and Personal Computers; `VMware - Enterprise Par tner - Vir tualization, project and implementation; `Veem - Silver Partner - backup, archiving and fast recovery solutions; `Qualys - Business Par tner - Cyber vulnerability analyze and counteraction; `QlikTech(BI) - Business Par tner; `VICOMP - OCR passpor t readers - distributor; `SYMBOL Technologies - Dealer - Hand-Held computers and barcode readers; `CISCO Systems - SMB Select Par tner - communication solutions; `Lexmark - Printers and Printing optimization solutions; `Microsoft - Cer tified Dealer - software products and technical suppor t. АCSIOR LTD АКСИОР EООД

15 еае.elmedia.net АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН ЕООД ACTEMIUM BEA BALKAN LTD Address: 1505 Sofia 23, Sitniakovo Blvd., fl. 4, office 401 Tel.: +359 2/ 971 71 23, 971 71 24 Fax: +359 2/ 872 20 73 E-mail: beabalkan@actemium.com www.actemium.com Executive: Dipl. Еng. Stoyan Djevizov Scope of activity: `Basic, detailed and software engineering for controlling and automation of industrial processes `Project management, procurement, supply, erection and star t-up of electrical and control systems for industrial facilities `Control rooms and automation systems `Concentration flow plants `Storage areas for bulk solids `Stackers/Reclaimers `Ship loaders `Crane installations `Hydro technology for opencast mining areas and flotation processes `Heavy mining machinery: Bucket wheel excavators and bucket chain dredgers, Esch and EKG dredgers, Stackers and cross-pit reclaimers, Tippers, RPM-regulated and conventional conveyors `Power supply systems `Technical service: planning, execution, project management, maintenance, repair and rehabilitation, functional tests and star t-ups as well as operational management of electrical systems in the fields of: conveyor and energy systems, cable and wiring systems, communication and network technology, measurement and testing, automation and I&C systems. Partnership with foreign companies: VINCI Energies, Actemium BEA GmbH, Omexom, FAMUR, TAKRAF, FAM, Thyssen Krupp, TIAB, LEAG, MIBRAG, RWE. Адрес: София 1505 бул. Ситняково 23, ет. 4, офис 401 Тел.: 02/ 971 71 23, 971 71 24 Факс: 02/ 872 20 73 E-mail: beabalkan@actemium.com www.actemium.com Ръководител: инж. Стоян Джевизов Предмет на дейност: `Базов, детайлен и софтуерен инженеринг за управление и автоматизиране на индустриални процеси `Планиране, проектиране, доставка, изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване, техника за управление и автоматизация на индустриални съоръжения `Диспечерски пунктове и системи за автоматизация; `Обогатителни фабрики; `Складови стопанства за насипни материали `Комбинирани роторни съоръжения; `Товарителни устройства за кораби; `Кранови съоръжения; `Хидротехника за руднични и флотационни процеси; `Тежко минно оборудване: роторни и кофово-верижни багери, багери от типа Esch и EKG, насипообразуватели, комбинирани товаро-разтоварни съоръжения, претоварачи, гуменотранспортни ленти с регулиране на оборотите и конвенционални ГТЛ. `Токозахранващи уредби; `Техническо обслужване: планиране, доставка, монтаж и шеф-монтаж, поддръжка и ревизия, функционални проби и пуск в експлоатация, обслужване на електротехнически съоръжения в процеса на работа на подемно-транспортни съоръжения и енергийни уредби, кабелни системи, комуникационно и мрежово оборудване, измервателна и контролна техника, КИПиА. Партньорство с чужди фирми: VINCI Energies, Actemium BEA GmbH, Omexom, FAMUR, TAKRAF, FAM, Thyssen Krupp, TIAB, LEAG, MIBRAG, RWE.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==